Thực hiện Đánh giá

1. Nội dung
Trong
thời gian Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự đánh giá và quản lý đánh giá nhân viên, nhân
viên/quản lý có thể vào trang cá nhân để thực hiện đánh giá. Sau đó thông tin
được chuyển đến Nhân sự, Nhân sự thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá và cập nhật hồ sơ nhân viên.

Lưu ý: Để nhân viên/quản lý nhận được thông báo trên trang cá nhân, đợt đánh giá phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đợt đánh giá phải có trạng thái là Đang thực hiện.
 • Nhân viên/quản lý phải thuộc thành phần tham gia đánh giá.
 • Thời gian thực hiện đánh giá của nhân viên/quản lý còn hiệu lực.
 • Trạng thái của nhân viên là Đang đánh giá/Chưa đánh giá.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Nhân viên tự đánh giá

Định kỳ, Nhân sự mở các đợt đánh giá cho phép nhân viên tự đánh giá giúp nhân viên:

 • Có thể biết được điểm mạnh và điểm yếu từ đó đặt ra các định hướng thay đổi và phát triển bản thân.

 • cơ hội đánh giá mức độ đáp ứng công việc hiện tại và xác định được mình
  có thể được xem xét đề bạt hoặc tạo điều kiện cho nhân viên có nhiều cơ
  hội trao đổi thông tin với cấp quản lý.

Trong
thời gian Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự đánh giá trên AMIS.VN – Nhân sự, nhân
viên có thể vào trang cá nhân để thực hiện tự đánh giá.

1. Nhấn vào thông báo thực hiện đánh giá trên mục Thông báo (hoặc trên quả cầu thông báo, chọn đến thông báo thực hiện đánh giá).

2. Chương trình sẽ hiển thị danh sách đợt đánh giá của nhân viên.
3. Chọn tab Nhân viên tự đánh giá, chọn đợt đánh giá, chương trình sẽ hiển thị phiếu đánh giá tương ứng.

4. Nhấn Sửa để thực hiện đánh giá.

5. Nhân viên tiến hành tự đánh giá và nhấn Cất. Trạng thái của phiếu đánh giá chuyển thành Đang đánh giá. Đồng thời, kết quả đánh giá được gửi về nhân sự.

6. Sau khi hoàn thành tự đánh giá, để gửi phiếu đánh giá cho nhân sự quản lý đánh giá, nhân viên thực hiện bằng cách:

 • Chọn đợt đánh giá (có thể giữ phím Ctrl + chọn đợt đánh giá để chọn nhiều đợt đánh giá cùng lúc).
 • Nhấn Gửi đánh giá hoặc nhấn chuột phải và chọn Gửi đánh giá.


Lưu ý:

 • Sau khi gửi đánh giá, phiếu đánh giá chuyển trạng thái thành Đã đánh giá. Không thể sửa lại phiếu đánh giá này.
 • Trường hợp khi đã hết thời hạn tự đánh giá, nhân viên chỉ có thể Xem đợt đánh giá.


Đánh giá nhân viên cấp dưới

Định kỳ, Nhân sự mở các đợt đánh giá cho phép quản lý thực hiện đánh giá nhân viên. Trong
thời gian Nhân sự thiết lập cho phép quản lý đánh giá nhân viên
trên AMIS.VN – Nhân sự thì quản lý có thể vào trang các nhân để thực hiện đánh
giá nhân viên.

Lưu ý: Quản lý chỉ nhận được thông báo thực hiện đánh giá khi đợt đánh giá thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đợt đánh giá có trạng thái là Đang thực hiện trên AMIS.VN – Nhân sự.
 • Quản lý là quản lý trực tiếp hoặc quản lý gián tiếp được khai báo trên Hồ sơ nhân viên.
 • Đợt đánh giá đang trong thời hạn đánh giá.

1. Nhấn vào thông báo thực hiện đánh giá trên mục Thông báo (hoặc trên quả cầu thông báo, chọn đến thông báo thực hiện đánh giá).
2. Chương trình sẽ hiển thị các phiếu đánh giá của nhân viên được đánh giá tương ứng với mỗi đợt đánh giá.
3. Chọn nhân viên.

4. Nhấn Sửa để thực hiện đánh giá.

5. Nhấn Cất. Trạng thái của phiếu đánh giá chuyển thành Đang đánh giá.

6. Sau khi hoàn thành đánh giá nhân viên, để gửi phiếu đánh giá cho nhân sự quản lý đánh giá, nhân viên thực hiện bằng cách:

 • Chọn phiếu đánh giá (có thể giữ phím Ctrl + chọn phiếu đánh giá để chọn nhiều phiếu đánh giá cùng lúc).
 • Nhấn Gửi đánh giá hoặc nhấn chuột phải và chọn Gửi đánh giá.

Lưu ý: Trường hợp khi khai báo đợt đánh giá, Nhân sự thiết lập Cho phép quản lý chốt đánh giá thì quản lý được phép xem kết quả của nhân viên đã tự đánh giá và nhân viên khác như đồng nghiệp, cấp dưới đánh giá.


Đánh giá nhân viên khác
Định kỳ, Nhân sự mở các đợt đánh giá cho phép đồng nghiệp, người dưới quyền,… thực hiện đánh giá nhân viên. Trong
thời
gian Nhân sự thiết lập cho phép đối tượng khác đánh giá nhân viên trên
AMIS.VN – Nhân sự thì có thể vào trang các nhân để thực hiện đánh giá
nhân viên.

Lưu ý: Nhân viên chỉ nhận được thông báo thực hiện đánh giá khi đợt đánh giá thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đợt đánh giá có trạng thái là Đang thực hiện trên AMIS.VN – Nhân sự.
 • Nhân viên là thành phần tham gia đánh giá.
 • Đợt đánh giá đang trong thời hạn đánh giá.

1. Nhấn vào thông báo thực hiện đánh giá trên mục Thông báo (hoặc trên quả cầu thông báo, chọn đến thông báo thực hiện đánh giá).
2. Chương trình sẽ hiển thị các phiếu đánh giá của nhân viên được đánh giá tương ứng với mỗi đợt đánh giá.
3. Chọn nhân viên.

4. Nhấn Sửa để thực hiện đánh giá.

5. Nhấn Cất. Trạng thái của phiếu đánh giá chuyển thành Đang đánh giá.


6. Sau khi hoàn thành đánh giá, để gửi phiếu đánh giá cho nhân sự quản lý đánh giá, nhân viên thực hiện bằng cách:

 • Chọn phiếu đánh giá (có thể giữ phím Ctrl + chọn phiếu đánh giá để chọn nhiều phiếu đánh giá cùng lúc).
 • Nhấn Gửi đánh giá hoặc nhấn chuột phải và chọn Gửi đánh giá.

Lưu ý:

 • Sau khi Gửi đánh giá, trạng thái của phiếu đánh giá chuyển thành Đã đánh giá. Đồng thời, kết quả đánh giá được gửi về Nhân sự.
 • Nhân viên không thể sửa lại phiếu đánh giá đã gửi.
 • Người
  phê duyệt chỉ nhận được thông báo khi phiếu đánh giá có trạng thái Chờ
  phê duyệt (tất cả các thành phần tham gia đánh giá đã gửi kết quả đánh
  giá
Phê duyệt đánh giá
Sau
khi các đối tượng đánh giá hoàn thành xong đợt đánh giá, chương trình tự
động gửi kết quả đánh giá cho người phê duyệt trong thời gian duyệt kết
quả.

Lưu ý: Để người phê duyệt nhận được kết quả đánh giá thì phiếu đánh giá cần thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Phiếu đánh giá phải được cập nhật người phê duyệt đánh giá. Xem hướng dẫn ở bước 2 tại đây.
 • Tất cả thành phần tham gia đánh giá đã thực hiện gửi đánh
  giá hoặc khi đợt đánh giá hết thời hạn, chương trình tự động gửi kết quả
  đánh giá đến người phê duyệt.
 • Đợt đánh giá có trạng thái là Đang thực hiện.

Thực hiện phê duyệt kết quả đánh giá như sau:
1. Nhấn vào thông báo thực hiện đánh giá trên mục Thông báo (hoặc trên quả cầu thông báo, chọn đến thông báo thực hiện đánh giá).
2. Chương trình sẽ hiển thị các phiếu đánh giá của nhân viên được đánh giá tương ứng với mỗi đợt đánh giá.
3. Chọn phiếu đánh giá của nhân viên.

2. Nhấn vào tab Phê duyệt đánh giá/Chọn đợt đánh giá/Chọn nhân viên trên danh sách.

– Cho phép người phê duyệt xem chi tiết kết quả đánh giá bằng cách nhấn vào Chi tiết.
– Cho phép phê duyệt kết quả đánh giá của nhân viên bằng các chọn nhân viên/Nhấn Gửi phê duyệt.
– Cho phép Chuyển sang nhân viên khác phê duyệt bằng các chọn nhân viên/Nhấn Chuyển người phê duyệt.

Lưu ý:

 • Trường
  hợp Nhân sự hoàn thành đợt đánh giá thì người phê duyệt chỉ có thể xem
  phiếu đánh giá, không thể thực hiện phê duyệt kết quả đánh giá
 • Cho phép thực hiện các chức năng trên bằng cách Nhấn chuột phải chuột và chọn chức năng tương ứng trên danh sách.

Lịch sử đánh giá
Với đợt đánh giá cho phép nhân viên xem kết quả (Tích Cho phép nhân viên xem kểt quả đánh giá), khi đợt đánh giá có trạng thái đang thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng phiếu Đánh giá của nhân viên phải có trạng thái Đã hoàn thành thì hệ thống gửi thông báo xem kết quả đánh giá tới nhân viên trên quả cầu thông báo.
1. Nhân viên nhấn vào thông báo xem kết quả đánh giá của đợt đánh giá trên quả cầu thông báo.
2. Nhấn vào tab lịch sử đánh giá/Chọn đợt đánh giá trên danh sách/nhấn vào Chi tiết.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.