Duyệt đơn đăng ký làm thêm

Cho phép quản lý phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên.

Trường hợp nghiệp vụ

Phê duyệt đơn đăng ký làm thêm

Chọn mục Chờ duyệt.

Tích chọn các đơn đăng ký làm thêm cần phê duyệt

Nhấn Duyệt để đồng ý hoặc nhấn Không duyệt để từ chối đơn đăng ký làm thêm

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc phê duyệt đơn đăng ký làm thêm đến nhân sự và người nộp đơn trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân
sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Kiểm tra đơn đăng ký làm thêm đã phê duyệt

1. Kiểm tra đơn đăng ký làm thêm đã duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký làm thêm đã duyệt cho nhân viên.

Lưu ý: Có thể từ chối các đơn đăng ký làm thêm đã duyệt bằng cách tích chọn đơn đăng ký làm thêm, sau đó nhấn Không duyệt.

2. Kiểm tra đơn đăng ký làm thêm đã từ chối

Chọn mục Từ chối.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký làm thêm đã từ chối.

Lưu ý: Có thể duyệt lại các đơn đăng ký làm thêm đã từ chối bằng cách tích chọn đơn đăng ký làm thêm, sau đó nhấn Duyệt.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn đăng ký làm thêm.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan