Vị trí địa lý

Cho phép thiết lập vị trí địa lý phục vụ cho công tác kiểm đếm, kiểm kê tài sản.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Tài khoản phải được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản mới thực hiện được chức năng này.

Trên ứng dụng Quản lý tài sản, vào menu Danh mục\Vị trí địa lý.

Nhấn Thêm.

Khai báo vị trí địa lý.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Tích chọn Được sử dụng nếu vị trí địa lý đang được sử dụng.
  • Chương trình ngầm định 1 vị trí địa lý theo cấp cơ cấu tổ chức cao nhất, có thể sửa lại vị trí địa lý này.
Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan