[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép theo dõi được tình hình biến động doanh thu, chi phí của doanh nghiệp qua từng kỳ kinh doanh.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
2. Tại mục Doanh thu và chi phí:
  • Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo.
  • Nhấn biểu tượng  để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.

3. Nhấn Đồng ý. .
Xem thêm