[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép xem nhanh được số dư công nợ còn phải thu thực tế của từng khách hàng tại thời điểm hiện tại
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
  2. Tại mục Phải thu của khách hàng: n
  hấn biểu tượng  để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.

  3. Nhấn Đồng ý.   Xem thêm