[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Giúp kế toán hoặc giám đốc xem nhanh được tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các biểu đồ như doanh thu, chi phí, số dư tài khoản, công nợ quá hạn ....
Để xem được đầy đủ các biểu đồ, báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
  • Nhấn biểu tượng
  • Tích chọn biểu đồ, báo cáo cần xem bao gồm:Xem thêm