[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo khóa đào tạo.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Đào tạo\Khóa đào tạo.
2. Nhấn Thiết lập ngầm định trên giao diện Thêm/Sửa/Xem khóa đào tạo.

3. Chọn hoặc nhập giá trị ngầm định ở cột bên phải tương ứng với trường thông tin ở cột bên trái.
4. Nhấn Cất.


Xem thêm