Bước 7: Kết chuyển lãi lỗ và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

7.1. Xác định chi phí thuế TNDN (nếu có)

  • Mục đích: Xác định chi phí thuế TNDN phải nộp cho ngân sách nhà nước khi kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp lãi.
  • Thực hiện:

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Kết chuyển lãi lỗ
1. Sau khi kết chuyển lãi lỗ xong, người dùng xác định số lãi (nếu có) mà doanh nghiệp thu được. Từ đó, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng cách: lấy số lãi nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Trong trường hợp năm trước doanh nghiệp có lỗ hoặc được miễn (giảm) thuế thu nhập doanh nghiệp thì người sử dụng xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp (đã có tính đến số lỗ của năm trước được bù và tính đến phần thuế được miễn-giảm nếu có)
Bước 2: Để hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 821/Có TK 3334

Lưu ý: Hệ thống đã xây dựng sẵn hệ thống các cặp tài khoản kết chuyển, kế toán có thể khai báo bổ sung hoặc sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển đã có phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

  7.2 . Kết chuyển lãi, lỗ xác định kết quả kinh doanh để lập báo cáo tài chính

  • Mục đích: Kết chuyển lãi lỗ là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh, nếu lãi thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu lỗ thì kết chuyển sang bên Nợ tài khoản 421. Đây cũng là một trong những căn cứ để lấy số liệu lên các báo cáo tài chính trong kỳ. Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ theo tháng, quý hay năm.
  • Thực hiện: Vào menu Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ, thêm chứng từ kết chuyển lãi lỗ, kiểm tra tính chính xác của số liệu sau đó nhấn Cất
Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.