Bước 8: Lập báo cáo tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính và in báo cáo tài chính

Các bước thực hiện
8.1. Bảng cân đối kế toán

Bước 1: Hướng dẫn lập và in Bảng cân đối kế toán

1. Vào phân hệ Tổng hợp chọn Tab Lập báo cáo, xổ nút Thêm chọn Báo cáo tài chính.

2. Chọn kỳ báo cáo cần lập cần lập sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 2:  Cách kiểm tra sai sót trên Bảng cân đối kế toán

 • Mục đích: Kế toán tiến hành so sánh và kiểm tra bảng cân đối kế toán như sau: Kiểm tra giá trị tổng tài sản và tổng nguồn vốn đầu kỳ và cuối kỳ xem có bị sai lệch số liệu
 • Thực hiện: Nếu có sự sai lệch số liệu kế toán tiến hành kiểm tra cụ thể đến các chỉ tiêu xem sự sai lệch tại chỉ tiêu nào. Chi tiết các biểu hiện, nguyên nhân và giải pháp về bảng cân đối kế toán sai số liệu như sau:

TT

Tình trạng

Các nguyên nhân xảy ra

Hướng dẫn xử lý

Ghi chú

1

Cột đầu kỳ\Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Trong quá trình nhập số dư đầu kỳ bị sai chỉ tiêu nào đó ở phần Tài sản hoặc Nguồn vốn hoặc do thời điểm chuyển số dư từ năm trước sang năm sau chưa hoàn thiện báo cáo dẫn đến số liệu đầu kỳ phần Tài sản và nguồn vốn lệch nhau. Đối chiếu với Bảng Cân đối TK năm ngoái để nhập đúng số dư các tài khoản đảm bảo trên bảng Cân đối tài khoản Tổng Nợ đầu kỳ = Tổng Có đầu kỳ  

2

Do người sử dụng chỉnh sửa công thức thiết lập ở báo cáo tài chính Vào phần thiết lập báo cáo tài chính nhấn nút lấy lại giá trị ngầm định  

3

Do dữ liệu liên năm, dữ liệu năm trước bảng cấn đối của người sử dụng không cân Nếu người sử dụng nộp báo cáo năm trước cân nhưng sau này có chỉnh sửa lại dẫn đến bị sai số liệu thì: • Mở về dữ liệu năm trước kiểm tra nguyên nhân lệch (cách kiểm tra theo biểu hiện 2)
• Trường hợp không cần kiểm tra năm trước thì tách dữ liệu ra riêng và sửa lại số dư cho đúng báo cáo năm trước đã nộp.
 

4

Cột cuối kỳ\Chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Do người sử dụng chưa kết chuyển lãi lỗ hoặc đã kết chuyển nhưng lại sửa các chứng từ có liên quan đến tài khoản 5,6,7,8,9 sau đó không kết chuyển lại nên còn số dư các tài khoản 5,6,7,8,9 trên bảng cân đối tài khoản In bảng cân đối tài khoản kiểm tra các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 xem có còn phát sinh không. Nếu còn Vào nghiệp vụ \ Tổng hợp \ Kết chuyển lãi lỗ (Hoặc xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ đã có, kết chuyển lại)  

5

Do tạo thêm tiết khoản ngoài tài khoản của tiết khoản theo quy định. VD: Theo TT 200 người sử dụng tạo thêm tiết khoản của TK 138 là : TK 1382, 1384, 1383.. hoặc theo quyết định 48 người sử dụng tạo thêm tài khoản 136, 336, … => Những tài khoản tạo thêm chưa được thiết lập lấy số liệu trên báo cáo => báo cáo không có số liệu Cách 1:
– Bước 1: Lấy Tổng tài sản – Tổng nguồn vốn sẽ = Một số số nào đó
– Bước 2: In bảng cân đối tài khoản chi tiết đến bậc cuối cùng, kiểm tra xem số tiền ở bước 1 có bằng với TK nào không. Nếu bằng số tiền với tài khoản nào thì vào phần Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Báo cáo bảng cân đối tài khoản\ Thiết lập bổ sung công thức.
Cách 2: Nếu không tìm thấy số tiền bị lệch ở tài khoản nào theo cách 1 thì làm cách 2 như sau
– Bước 1: Kiểm tra từng chỉ tiêu 1 trên bảng cân đối kế toán xem có chỉ tiêu nào sai. Đề biết chỉ tiêu được thiết lập như thế nào thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối tài khoản
– Bước 2: Sau khi biết chỉ tiêu bị sai rồi thì vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn bảng cân đối tài khoản
 

 

8.2 Báo cáo kết quả kinh doanh

Bước 1: Hướng dẫn in các tài liệu để kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh
1. Lập và In báo cáo kết quả kinh doanh

 • Vào phân hệ Tổng hợp chọn Tab Lập báo cáo, xổ nút Thêm, chọn Báo cáo tài chính
 • Tích chọn “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2. Kết xuất Bảng cân đối tài khoản để kiểm tra số liệu:

 • Vào Báo cáo, chọn Bảng cân đối tài khoản, chọn tham số cần đối chiếu , nhấn <Đồng ý>
 • Tại nút < Xuất khẩu> trên thanh công cụ chọn định dạng để kết xuất báo cáo.

 Bước 2: Kiểm tra sai sót trên Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Mục đích: Đảm bảo số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đúng đắn
 • Thực hiện: Kiểm tra Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiến hành kiểm tra như sau:
  • Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với số liệu bên Có TK 511
  • Chỉ tiêu các khoản giảm trừ doanh thu: Số liệu bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 521,bên Có TK  333 (TK 3332, 3333)
  • Giá vốn hàng bán: Bên Nợ TK 911 đối ứng với phát sinh bên Có TK 632
  • Doanh thu hoạt động tài chính: Bên Có TK 911 đối ứng với phát sinh bên Nợ TK 515
  • Chi phí tài chính: Bên Nợ TK 911 đối ứng với bên Có TK 635
  • Chi phí bán hàng: Bên Nợ TK 911 đối ứng với bên Có TK 641
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bên Nợ TK 911 đối ứng với bên Có TK 642
  • Thu nhập khác: Bên Có TK 911 đối ứng với bên Nợ TK 711
  • Chi phí khác: Bên Nợ TK 911 đối ứng với bên Có TK 811

Khi kiểm tra có thể có một số bất thường cụ thể như sau:

TT

Tình trạng

Các nguyên nhân xảy ra

Hướng dẫn xử lý

Ghi chú

1

Báo cáo cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí. Chỉ có số liệu tại cột doanh thu

Do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết chuyển. Chương trình sẽ kết chuyển kết các khoản doanh thu và chi phí từ đầu cơ sở dữ liệu đến thời điểm chọn ngày kết chuyển  

2

Do chưa tích vào “lấy số liệu” trên tham số báo cáo Trên tham số báo cáo chọn vào lấy số liệu trước khi ấn Cất và In  

3

Do xem sai kỳ báo cáo. Khi làm bút toán kết chuyển thời gian theo quý nhưng xem báo cáo lại xem theo tháng Nếu muốn xem báo cáo theo tháng thì sẽ phải kết chuyển theo tháng. Trong trường hợp này xóa bút toán kết chuyển theo quý đi làm lại bút toán kết chuyển theo tháng thì sẽ xem được cả theo tháng và theo quý.  

4

Do bảng thiết lập báo cáo tài chính đã bị chỉnh sửa lại Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Báo cáo Kết quản sản xuất kinh doanh\ Kiểm tra lại công thức của các chỉ tiêu bị sai xem công thức có bị thay đổi không.
• Nếu người dùng có sửa lại công thức thì kiểm tra lại xem tại sao lại sửa lại ? Và thiết lập lại cho đúng.
• Nếu người dùng không chỉnh sửa gì thì tích vào “Lấy giá trị mặc định” và ấn cất
 

5

Cột kỳ trước không có số liệu hoặc số liệu bị sai

Do dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2016) không có số liệu năm trước (năm 2015) => Nếu in báo cáo năm (2016) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm 2015) không có số liệu. Chỉ có số liệu ở cột kỳ trước trong trường hợp dữ liệu liên năm và năm trước có kết chuyển lãi lỗ. Lấy báo cáo năm trước là căn cứ nhập lại cột kỳ trước trên tham số báo cáo.  

6

Do người dùng xem báo cáo tại khoảng thời gian (VD: như 4 tháng từ tháng 4/2015- 7/2015) thì cột kỳ trước đang lấy số liệu kỳ báo cáo với số tháng liền kề trước đó (từ tháng 12/2014-3/2015). Mà dữ liệu 1 năm thì tháng 12 không có số liệu=> báo cáo bị sai. Trường hợp này để lên số liệu được thì người dùng tự nhập lại trên tham số báo cáo  

7

Chỉ tiêu doanh thu lệch sổ cái TK 511

Do dữ liệu có những bút toán Có TK 511 nhưng không hạch toán vào khoản giảm trừ doanh thu.Trên báo cáo kết quản sản xuất kinh doanh thì chỉ tiêu doanh thu = PS có TK 511- PS Nợ TK 511+…. => Báo cáo sẽ bị lệch bên có TK 511 Người dùng kiểm tra lại theo công thức đã thiết lập  

8

Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên báo cáo không bằng phát sinh Nợ tài khoản 632

Do dữ liệu có các bút toán giảm trừ giá vốn hạch toán Có TK 632 như hàng bán trả lại Vào Tìm kiếm\Tìm phát sinh có TK 632 hay mở sổ cái Tk 632 xem có bút toán nào hạch toán Có 632 mà không phải bút toán kết chuyển lãi lỗ. Lấy Tổng phát sinh bên Nợ TK 632 – Tổng phát sinh bên có TK 632 sẽ bằng trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.  

9

Chỉ tiêu ‘Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của tài khoản 421

Trên TK 421 có số dư từ năm trước chuyển sang hay có bút toán trích lập quỹ hay là chuyển lỗ Do trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh chỉ lấy phát sinh đối ứng của TK 421 và TK 911. Nếu người dùng có bút toán chuyển lỗ hay bút toán trích lập hay số dư thì báo cáo sẽ lệch bằng đúng số này.  

10

Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu

Do chưa có bút toán hạch toán Nợ 8211/ có 3334 Nếu muốn lên chỉ tiêu đó thì hạch toán bổ sung bút toán Nợ TK 8211/ Có 3334  

8.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bước 1:  Hướng dẫn in báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Vào phân hệ Tổng hợp chọn Tab Lập báo cáo, xổ nút Thêm chọn “Báo cáo tài chính”
2. Tích chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Kết xuất Bảng cân đối tài khoản để kiểm tra số liệu: Vào Báo cáo, chọn Bảng cân đối tài khoản, chọn tham số cần đối chiếu , nhấn <Đồng ý>. Tại nút < Xuất khẩu> trên thanh công cụ chọn định dạng để kết xuất báo cáo.

 

Bước 2: Kiểm tra sai sót trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Mục đích: Đảm bảo số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng đắn
 • Thực hiện: Khi kiểm tra bảng cân đối tài khoản và số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ về số liệu xem có bị lệch không. Cụ thể như sau:

TT

Tình trạng

Các nguyên nhân xảy ra

Hướng dẫn xử lý

Ghi chú

1

Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán.

Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo. Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định.  

2

Do có thể do người dùng không chọn hoạt động trên tham số báo cáo. Khi mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ một số bút toán chương trình đang chưa biết được thiết lập vào hoạt động nào nên trên tham số thể hiện một số bút toán yêu cầu người dùng chọn hoạt động => Không chọn hoạt động cho bút toán đó thì báo cáo sẽ không lấy số liệu vào => Báo cáo bị sai Khi in trên tham số báo cáo cần chọn hoạt động  

3

Chỉ tiêu “Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác” không bằng với phát sinh có TK 511

Chỉ tiêu “Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác” lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 51, 121, 131, …. Trường hợp bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 cũng không lấy lên số liệu tại chỉ tiêu này. Ngoài ra thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán Nợ 11/ Có 131 thì lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng in trên sổ cái Tk 511 không có số liệu. Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu  

4

Trên báo cáo không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311

Do tính chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ lấy phát sinh liên quan đến TK 11. Bút toán trên không liên quan đến TK 11 => Báo cáo không lấy lên số liệu Công thức báo cáo đang đúng người dùng kiểm tra lại số liệu  

Chú ý: Để biết được cách thiết lập công thức của từng chỉ tiêu trên báo cáo thì vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

8.4 Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Chi tiết cách lập báo cáo vui lòng xem tại đây .
Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.