1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Kế toán
 5. Lịch sử phát triển
 6. R43
 7. Cải tiến cách lấy ngày bắt đầu phân bổ doanh thu và cách tính kỳ phân bổ đầu tiên cho MISA

Cải tiến cách lấy ngày bắt đầu phân bổ doanh thu và cách tính kỳ phân bổ đầu tiên cho MISA

1. Mục đích

Cải tiến cách lấy ngày bắt đầu phân bổ doanh thu trường hợp ngày hạch toán chứng từ bán hàng lớn hơn ngày bắt đầu thuê bao và cải tiến cách tính kỳ phân bổ đầu tiên cho MISA.

2. Chi tiết thay đổi

2.1. Cách xác định ngày bắt đầu phân bổ:

Ngày bắt đầu phân bổ luôn bằng ngày bắt đầu thuê bao để kế toán có thể dễ dàng kiểm tra được việc phân bổ dồn hoặc việc phân bổ sau bằng cách so sánh giữa Ngày hạch toán chứng từ bán hàng và Ngày bắt đầu phân bổ.

2.2. Cách xác định thời điểm mang đi phân bổ lần đầu:

 • Trường hợp 1:
  Ngày hạch toán của chứng từ bán hàng nhỏ hơn hoặc bằng ngày bắt đầu
  phân bổ thì kỳ phân bổ đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu phân bổ.

Ví dụ: Nếu ngày bắt đầu thuê bao là 20/09/2019; ngày hạch toán chứng từ bán hàng là 15/08/2019 thì Ngày bắt đầu phân bổ là 20/09/2019.

 • Trường hợp 2: Ngày hach toán của chứng từ bán hàng lớn hơn ngày bắt đầu thuê bao thì: Ngày bắt đầu phân bổ là ngày bắt đầu thuê bao.
  • Kỳ phân bổ đầu tiên (Kỳ đầu tiên mang chứng từ đi phân bổ) tính theo ngày hạch toán của chứng từ bán hàng.
  • Số
   tiền phân bổ kỳ đầu tiên: Được cộng dồn từ ngày bắt đầu phân bổ tới
   ngày kết thúc kỳ phân bổ đầu tiên (tháng hạch toán chửng từ bán hàng).
  • Ví dụ:
   Nếu ngày bắt đầu thuê bao là 15/08/2019; ngày lập chứng từ bán hàng là
   20/09/2019 và tháng 9 bắt đầu thực hiện phân bổ thì số tiền phân bổ sẽ
   bao gồm cả 2 kỳ từ 15/08/2019 đến hết tháng 09/2019.

2.3. Thay đổi cách tính doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên của đối tượng phân bổ:

Doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên = Doanh thu phân bổ từ ngày bắt đầu phân bổ đến ngày kết thúc của kỳ phân bổ đầu tiên = [(Tổng số ngày của tháng bắt đầu phân bổ – Ngày bắt đầu phân bổ + 1)*Doanh
thu phân bổ trung bình hàng kỳ/Tổng số ngày của tháng bắt đầu phân bổ] +
[(Tháng/năm của Kỳ phân bổ đầu tiên – Tháng/năm của ngày bắt đầu phân bổ)*Doanh
thu phân bổ trung bình hàng kỳ]

2.4. Thay đổi cách tính Số kỳ đã phân bổ trên Chứng từ bán hàng\Tab Phân bổ:

Số kỳ đã phân bổ = Tổng các kỳ mà đối tượng phân bổ đã được đem
đi hạch toán trên các chứng từ phân bổ (đã ghi sổ) + (Tháng/năm của kỳ phân bổ đầu
tiên – Tháng/năm của Ngày bắt đầu thuê bao).

Ví dụ:

 •  Trường hợp mua sản phẩm AMIS ACT có giá trị 13 triệu.
  • Ngày bắt đầu thuê bao là 15/02/2019
  • Ngày kết thúc thuê bao là 14/02/2020
  • Tổng số kỳ phân bổ = 13 kỳ => Doanh thu phân bổ hàng kỳ = 1 triệu/kỳ (không phát sinh giảm giá, trả lại)
  • Ngày hạch toán chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu là 15/04/2019
 • Khi mang đối tượng này đi phân bổ thì:
  • Kỳ phân bổ đầu tiên sẽ là tháng 04/2019
  • Doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên – 14*1/28 + (4-2)*1 = 2,5 triệu
  • Số kỳ đã phân bổ = 1 +(4-2) = 3


I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.