Chuyển TSCĐ thành CCDC

1. Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ nhỏ → Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị còn lại (TT200)
Nợ TK 154, 6421, 6422 Giá trị còn lại (TT133)
Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế
     Có TK 211 Nguyên giá
2. Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ lớn → Phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ

  • Ghi nhận việc chuyển TSCĐ thành CCDC

Nợ TK 242 Giá trị còn lại
Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế
     Có TK 211 Nguyên giá

  • Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận sử dụng

Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị phân bổ trong kỳ (TT200)
Nợ TK 154, 6421, 6422 Giá trị phân bổ trong kỳ (TT133)
     Có TK 242 Giá trị phân bổ trong kỳ

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi TSCĐ không còn đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hoặc khi doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại TSCĐ (theo quyết định của cấp có thẩm quyền) mà các TSCĐ hiện tại không còn thỏa mãn điều kiện ghi nhận là TSCĐ thì doanh nghiệp tiến hành chuyển TSCĐ thành CCDC, khi đó thông thường phát sinh các hoạt động sau:

  1. Theo quyết định của cấp có thẩm quyền Giám đốc thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ.
  2. Hội đồng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ thực hiện kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ.
  3. Khi chuyển TSCĐ thành CCDC, kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định, ghi tăng CDCD trên sổ theo dõi CCDC, và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời, hạch toán vào sổ sách kế toán.

3. Ví dụ

Khi nhà nước ban hành quy định thay đổi điều kiện ghi nhận TSCĐ, đơn vị thực hiện chuyển 01 Máy Photocopy Ricoh 4900 của phòng Kinh doanh thành CCDC.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Việc chuyển TSCĐ thành CCDC được thực hiện trên phần mềm thông qua hai bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi giảm (hoặc vào tab Ghi giảm, nhấn Thêm).2. Khai báo TSCĐ bị ghi giảm.

  • Chọn lý do ghi giảm là Chuyển TSCĐ thành CCDC.
  • Tab Tài sản: chọn tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK242.

  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do chuyển thành CCDC.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng CCDC
1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng CCDC hàng loạt (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi tăng CCDC hàng loạt).2. Lựa chọn thông tin Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ.
3. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ ghi giảm TSCĐ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các TSCĐ đã được ghi giảm ở bước 1.
5. Nhấn Chọn, chươn
g trình sẽ tự động lấy thông tin TSCĐ từ chứng từ ghi giảm TSCĐ sang chứng từ ghi tăng hàng loạt CCDC.
6. Khai báo thêm các thông tin về loại CCDC, lý do ghi tăng, ngày ghi tăng, số kỳ phân bổ,…
7. Khai báo lại thông tin đơn vị sử dụng CCDC (nếu có thay đổi).
8. Nhấn Ghi tăng.
Lưu ý:

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.