1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Điểm mới của AMIS.VN 2.0 so với AMIS.VN 1.0

Điểm mới của AMIS.VN 2.0 so với AMIS.VN 1.0

BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG GIỮA AMIS CORE 2.0 với AMIS CORE 1.0
       
Danh mục/Phân hệ Giao diện/Nghiệp vụ AMIS CORE 2.0 AMIS CORE 1.0
THAY ĐỔI CHUNG Thiết kế giao diện    
    Trên giao diện chính: Menu các ứng dụng chuyển sang Sidebar giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và sử dụng nghiệp vụ.  
    Trên giao diện chính: Menu các ứng dụng chuyển sang Sidebar giúp nhân viên dễ dàng theo dõi và sử dụng nghiệp vụ.  
    Nhân viên thực hiện một số chức năng: Đăng ký đào tạo, Đề xuất khóa đào tạo, trên trang tin cá nhân của AMIS.VN 2.0 Nhân viên thực hiện Đăng ký đào tạo, Đề xuất khóa đào tạo trên Màn hình nhân viên của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự
       
A. TRANG WALL
1. Đặc điểm chung
  Giao diện – Đưa các ứng dụng về menu ở sidebar
– Các ứng dụng được chia thành Ứng dụng chính và Ứng dụng khác
– Các ứng dụng có trên menu ở toolbar.
– Các ứng dụng liệt kê trên toolbar, sử dụng mũi tên để kéo hiển thị hết các ứng dụng
    – Nhấn vào Avatar hoặc tên hiển thị bên góc phải màn hình để quản lý ứng dụng và xem thông tin tài khoản
– Nhấn vào Avatar hoặc tên hiển thị hoặc chức năng Xem trang cá nhân bên góc trái màn hình để mở đến Trang cá nhân
– Nhấn vào biểu tượng mũi tên bên góc phải màn hình để quản lý ứng dụng và xem thông tin tài khoản
– Nhấn và avatar hoặc tên hiển thị bên góc phải màn hình để mở đến Trang cá nhân
2. Chia sẻ thông tin
  1. Chia sẻ thông tin 1. Có thể biết được thời gian mà đồng nghiệp chia sẻ thông tin, những ai thích chia sẻ/sáng kiến
2. Bài chia sẻ/sáng kiến được chia sẻ công khai cho tất cả mọi người trong đơn vị
1. Không biết được bao nhiêu người đã thích bài viết.
2. Có thể chọn được cơ cấu tổ chức để giới hạn đối tượng đọc được chia sẻ/sáng kiến
       
3. Nhận việc hoặc giao việc
    1. Khi chọn tab Công việc, Lịch làm việc, chương trình mở đến tab Danh sách việc, Lịch làm việc trên ứng dụng Công việc giúp thao tác thuận tiện hơn. 1. Khi chọn tab Công việc, chỉ có thể xem được danh sách công việc
2. Khi chọn tab Lịch làm việc, chỉ có thể xem được lịch làm việc
       
Chat online
       
Nhận thông báo từ hệ thống AMIS.VN
    Bổ sung mục thông báo từ hệ thống: có thể xem nhanh thông báo từ hệ thống AMIS.VN ngay trên trang Wall hoặc vào mục Thông báo từ hệ thống để xem Chọn Thông báo từ hệ thống để xem thông báo từ hệ thống AMIS.VN
B. TRANG TIN CỦA TÔI
       
1. Đồng phục và bảo hộ lao động
  1. Đăng ký đồng phục và bảo hộ lao động – Khi nhân sự mở đợt đăng ký đồng phục để nhân viên tự cập nhật thông tin về đồng phục trên AMIS.VN – Nhân sự:
1. Nhân viên nhận được thông báo và thực hiện đăng ký trên trang wall
2. Bổ sung thêm mục Thông tin trang phục cho phép nhân viên đăng ký đồng phục và bảo hộ lao động
1. Nhân viên thực hiện trên phân hệ Tài sản/ tab Đồng phục và bảo hộ lao động trên AMIS.VN – Nhân sự
       
2. Đào tạo
  1. Đăng ký khóa đào tạo 1. Nhấn vào thông báo đào tạo trên trang Wall hoặc vào mục Đào tạo trên Trang cá nhân
2. Bổ sung chức năng cho phép lựa chọn buổi đào tạo muốn tham gia
1. Nhân viên thực hiện trên Màn hình nhân viên trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự
2. Không có thông tin buổi đào tạo
  2. Đề xuất khóa đào tạo 1. Vào mục Đào tạo trên Trang cá nhân 1. Nhân viên thực hiện trên Màn hình nhân viên trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự
       
3. Đăng ký chương trình phúc lợi
  1. Đăng ký chương trình phúc lợi 1. Nhấn vào thông báo đào tạo trên trang Wall 1. Đăng ký trên thông báo đăng ký chương trình phúc lợi trên trang Wall hoặc tại mục Đăng ký chương trình phúc lợi trên Màn hình nhân viên của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự
4. Xem thông tin thuế TNCN
  1. Khai báo thông tin người phụ thuộc 1. Bổ sung thêm tích chọn Cùng hổ khẩu nhằm mục đích lập phụ lục Thông tin gia đình khi cấp mã số BHXH 1. Không có
5. Tài sản
  1. Xem thông tin tài sản được cấp 1. Chọn mục Tài sản 1. Trên màn hình nhân viên của AMIS.VN – Nhân sự, chọn mục Tài sản
  2. Báo hỏng/báo mất tài sản 1. Chuyển 2 chức năng Báo hỏng, Báo mất ở góc trái dưới danh sách tài sản được cấp sang góc dưới bên phải để dễ nhận biết hơn
2. Cho phép đính kèm tài liệu khi báo hỏng, báo mất tài sản
1. Chức năng Báo hỏng, Báo mất ở góc dưới bên trái màn hình danh sách tài sản được cấp
Bổ sung, thay đổi thông tin về đơn vị
    1. Bỏ chức năng chọn banner trên màn hình đăng nhập  
Quản lý tài nguyên
    1. Bổ sung thêm thông tin kích hoạt, hết hạn các nghiệp vụ Kế toán, Nhân sự, Bán hàng, Quản lý chung  
       
C. TÀI SẢN
    Tách riêng các nghiệp vụ về tài sản thành ứng dụng Quản lý tài sản giúp dễ thao tác hơn. Thực hiện quản lý tài sản trên phân hệ Tài sản của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự
  Giao diện 1. Bỏ chức năng nhóm theo cột trên các màn hình danh sách  
1. Thiết lập thông tin ban đầu
  1. Khai báo loại tài sản 1. Vào phân hệ Danh mục/chọn Loại tài sản 1. Vào menu Danh mục, chọn Loại tài sản
  2. Khai báo vị trí địa lý 1. Thêm vị trí địa lý để phục vụ công tác kiểm đếm, kiểm kê tài sản theo vị trí địa lý Không hỗ trợ kiểm đếm, kiểm kê tài sản theo vị trí địa lý
  3. Khai báo nhà cung cấp 1. Vào phân hệ Danh mục/chọn Nhà cung cấp
2. Chức năng Xuất khẩu được đưa và trong Tiện ích
3. Bổ sung thêm chức năng Nhập khẩu giúp nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ máy tính vào phần mềm
1. Vào menu Danh mục, chọn Nhà cung cấp
  4. Khai báo định mức cấp phát 1. Vào phân hệ Danh mục/chọn Định mức cấp phát 1. Vào menu Danh mục/Vị trí công việc, chọn tab Loại tài sản được bản giao
  5. Thiết lập mẫu trộn 1. Vào phân hệ Danh mục/chọn Thiết lập mẫu trộn 1. Vào menu Danh mục, chọn Mẫu
2. Phân quyền sử dụng phần mềm
    1. Cho phép khai báo và thiết lập nhiều vai trò tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp, có thể phân quyền hoạt động các chức năng: Tài sản, Điều chuyển, Báo mất/báo hỏng, Kiểm đếm tài sản, Kiểm kê tài sản, Báo cáo.
2. Cho phép khai báo thêm vai trò và chọn người dùng gắn với vai trò trên phân hệ Hệ thống/Vai trò quyền hạn
3. Cho phép khai báo thêm người dùng và chọn vai trò gắn với người dùng trên phân hệ Hệ thống/Quản lý người dùng
Để sử dụng được các nghiệp vụ, cần được phân quyền trên phân hệ Tài sản của ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, bao gồm: Sử dụng, Thêm, Sửa, Xóa, In, Tùy chọn cột.
3. Quản lý tài sản
  1. Giao diện 1. Trên danh sách tài sản có thể biết nhanh được tổng số tài sản, tổng số tài sản trên thực tế, có bao nhiêu tài sản ở các trạng thái Chưa sử dụng; Đang sử dụng; Sửa chữa, bảo dưỡng; Hỏng; Mất, hủy, thanh lý.
2. Bổ sung chức năng chọn xem tài sản theo cơ cấu tổ chức ở góc phải màn hình giúp lọc được các tài sản theo các phòng ban hoặc toàn đơn vị
3. Chuyển chức năng Nhân bản từ menu chuột phải lên thanh công cụ giúp dễ nhìn hơn
4. Chức năng Cập nhật hàng loạt đưa vào trong tiện ích
1. Thực hiện chức năng lọc để thống kê được số lượng tài sản ở các trạng thái: Chưa sử dụng; Đang sử dụng; Hỏng; Mất; Đã thanh lý; Đã hủy; Đang sửa chữa, bảo dưỡng; Đề nghị thanh lý
2. Chức năng Cập nhật hàng loạt nằm trên thanh công cụ
  2. Ghi tăng tài sản 1. Trên danh sách tài sản, nhấn Ghi tăng để ghi tăng từng tài sản
2. Bổ sung chức năng Ghi tăng theo lô cho phép ghi tăng nhiều tài sản cùng lúc
3. Bổ sung tiện ích tự động tăng mã tài sản theo cơ cấu tổ chức và loại tài sản giúp khai báo nhanh và chính xác hơn
1. Trên danh sách tài sản, nhấn Thêm để ghi tăng từng tài sản
  3. In mã vạch tài sản 1. Trên menu Tiện ích, bổ sung chức năng In mã vạch để dán lên tài sản phục vụ công tác kiểm đếm, kiểm kê tài sản Không đáp ứng
  4. Cấp phát tài sản 1. Chức năng Cấp phát hàng loạt thuộc menu Cấp phát
2. Khi cấp phát hàng loạt, bổ sung tùy chọn Tự động cấp phát theo vị trí công việc khi chọn nhân viên, chương trình lấy lên danh sách tài sản theo định mức tài sản được thiết lập của nhân viên
1. Chức năng Cấp phát hàng loạt thuộc menu Tiện ích
  5. Thu hồi tài sản 1. Chức năng Thu hồi hàng loạt thuộc menu Thu hồi 1. Chức năng Thu hồi hàng loạt thuộc menu Tiện ích
  6. Phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản 1. Quản lý tài sản vào phân hệ Báo mất/Báo hỏng tài sản\chọn tab Báo hỏng/tab Báo mất. Chọn tài sản và phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản bằng chức năng Xác nhận hoặc Không xác nhận 1. Nhân sự vào menu Quản lý\Tài sản. Chọn tài sản báo hỏng/báo mất (tài sản báo hỏng/báo mất hiển thị màu đỏ). Phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản bằng chức năng Duyệt hoặc Không duyệt
  7. Sửa chữa, bảo dưỡng tài sản Bổ sung một số thông tin phục vụ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng tài sản: Tên đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng; Chi phí dự kiến  
  8. Đưa vào sử dụng lại Cho phép xem thông tin sửa chữa, bảo dưỡng tài sản và khai báo thêm thông tin Ngày đưa vào sử dụng lại; Lý do; Vị trí địa lý. Nhấn Đồng ý, chương trình tự động đưa tài sản vào sử dụng lại. Chọn chức năng Đưa vào sử dụng lại. Nhấn Có trên câu thông báo chương trình tự động đưa tài sản vào sử dụng lại
  9. Thanh lý tài sản 1. Khi đề nghị thanh lý, chương trình cho phép chọn Vị trí địa lý của tài sản  
  10. Điều chuyển tài sản 1. Cho phép lập biên bản điều chuyển và tiếp nhận tài sản trên phần mềm Không đáp ứng
  11. Kiểm đếm, kiểm kê tài sản 1. Cho phép kiểm đếm, kiểm kê tài sản ngay trên phần mềm với nhiều tiện ích:
– Kiểm đếm tài sản theo vị trí địa lý
– Cho phép kiểm đếm, kiểm kê tài sản và tổng hợp dữ liệu từ AMIS.VN Mobile
Không đáp ứng
  12. Báo cáo tài sản Không theo dõi 2 báo cáo: Báo cáo thống kê đồng phục và bảo hộ lao động và Danh sách cấp phát đồng phục trên ứng dụng Quản lý tài sản Xem được Báo cáo thống kê đồng phục và bảo hộ lao động và Danh sách cấp phát đồng phục
4. Các tiện ích khác
  1. Gửi email hàng loạt Cho phép gửi email thông báo cùng lúc nhiều nhân viên theo các phòng ban bộ phận hoặc toàn bộ nhân viên có trong đơn vị theo một mẫu soạn thảo nhất định. Không đáp ứng
  2. Trộn văn bản Cho phép ghép các thông tin tài sản đã khai báo trên phần mềm vào các mẫu văn bản để in ra phục vụ cho mục đích ký kết hoặc lưu trữ văn bản. Không đáp ứng
  3. Lọc, tìm kiếm tài sản Cho phép tùy chọn Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách chi tiết Không đáp ứng
Cập nhật 30/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.