Đăng ký đi muộn/về sớm

Cho phép nộp đơn đăng ký đi muộn/về sớm đến quản lý, để quản lý thực hiện phê duyệt đơn đăng ký đi muộn/về sớm.

Trường hợp nghiệp vụ

Đăng ký đi muộn/về sớm

Chọn mục Nộp đơn.

Khai báo thông tin đơn đăng ký đi muộn/về sớm:

  • Chọn người có thẩm quyền duyệt đơn xin đi muộn/về sớm và người có liên quan đến công việc cần thông báo khi đi muộn/về sớm.
  • Chọn khoảng thời gian đi muộn/về sớm.
  • Nhập lý do đi muộn/về sớm.
  • Nhấn Chọn để đăng ký đi muộn/về sớm giờ cho các nhân viên khác (nếu có).

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Khi Đăng ký đi muộn, về sớm; nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức nào thì chỉ hiển thị danh sách người duyệt đơn, người liên quan ở chi nhánh đó.
  • Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc xin đi muộn/về sớm giờ đến nhân sự và người duyệt trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Kiểm tra trạng thái của đơn đi muộn/về sớm

Sau khi nộp đơn đăng ký đi muộn/về sớm, nhân viên có thể xem và kiểm tra
đơn đăng ký đi muộn/về sớm của mình đã được phê duyệt hay chưa. Nếu đã
được phê duyệt, thì đơn đăng ký đi muộn/về sớm đó đã được chấp nhận hay
bị từ chối.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm chưa được phê duyệt

Chọn mục Chưa được duyệt.

Xem danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm chưa được duyệt.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã được duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Xem danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã được duyệt.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã bị từ chối

Chọn mục Bị từ chối.

Xem danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã bị từ chối.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn đăng ký đi muộn/về sớm.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.