Duyệt đăng ký đi muộn/về sớm

Cho phép quản lý phê duyệt đơn đăng ký đi muộn/về sớm của nhân viên.

Trường hợp nghiệp vụ

Duyệt đăng ký đi muộn/về sớm

Chọn mục Chờ duyệt.

Tích chọn các đơn đăng ký đi muộn/về sớm cần phê duyệt.

Nhấn Duyệt để đồng ý hoặc nhấn Không duyệt để từ chối đơn đăng ký đi muộn/về sớm.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc phê duyệt đơn đăng ký đi muộn/về sớm đến nhân sự và người nộp đơn trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã phê duyệt

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã duyệt cho nhân viên.

Lưu ý: Có thể từ chối các đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã duyệt bằng cách tích chọn đơn đăng ký đi muộn/về sớm, sau đó nhấn Không duyệt.

Kiểm tra đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã từ chối

Chọn mục Từ chối.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã từ chối.

Lưu ý: 

  • Có thể duyệt lại các đơn đăng ký đi muộn/về sớm đã từ chối bằng cách tích chọn đơn đăng ký đi muộn/về sớm, sau đó nhấn Duyệt.
  • Có thể nhấn vào biểu tượng để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn đăng ký đi muộn/về sớm.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.