1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ và lập báo cáo
  4. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm
  5. CCDC, chi phí trả trước đã ghi tăng nhưng chưa hạch toán hoặc chưa chọn nguồn gốc hình thành, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK chi phí trả trước và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

CCDC, chi phí trả trước đã ghi tăng nhưng chưa hạch toán hoặc chưa chọn nguồn gốc hình thành, có thể dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái TK chi phí trả trước và sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có các chứng từ ghi tăng CCDC, chi phí trả trước nhưng chưa chọn nguồn gốc hình thành (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách), chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện chứng từ có sai sót.

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:

1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ lên.
2. Chọn nguồn gốc hình thành CCDC/chi phí trả trước như sau:

  • Với chứng từ ghi tăng CCDC: chọn tab Nguồn gốc hình thành, nhấn Chọn chứng từ để chọn các chứng từ hình thành nên CCDC (là chứng từ hạch toán vào tài khoản chi phí trả trước TK 142, 242; tài khoản chi phí CCDC 6423, 6273….)

 Lưu ý: Tập hợp đủ chứng từ hình thành nên CCDC, tổng Số tiền tại tab Nguồn gốc hình thành  =  Thành tiền tại tab Thông tin chung.

  • Với chứng từ ghi nhận chi phí trả trước: chọn tab Tập hợp chứng từ, nhấn Chọn chứng từ để chọn các chứng từ hạch toán tài khoản chi phí trả trước.

 Lưu ý: Tập hợp đủ chứng từ hạch toán chi phí trả trước, tổng Số tiền tại tab Tập hợp chứng từ  =  Số tiền tại tab Thông tin chung.

3. Trường hợp không tìm thấy chứng từ để chọn vào nguồn gốc hình thành thì có thể do 1 trong các nguyên nhân: Hạch toán nhầm tài khoản khác TK 142, 242 và TK chi phí CCDC như TK 6423, 6273…; hạch toán sai kỳ; chứng từ hạch toán đã bị bỏ ghi hoặc chưa lập chứng từ hạch toán. Trường hợp này cần thực hiện tiếp các bước sau.
4. Sử dụng chức năng tìm kiếm (Xem hướng dẫn tìm kiếm tại đây) để tìm kiếm chứng từ. Gợi ý cách tìm kiếm:

    • Nếu nghi ngờ chứng từ Hạch toán nhầm tài khoản khác TK 142, 242; TK 6423, 6273… hoặc Bị bỏ ghi => Tìm kiếm theo Ngày hạch toán Số tiền trước thuế (Dựa vào bộ chứng từ gốc để biết được ngày hạch toán tăng CCDC/chi phí trả trước và số tiền ghi tăng), chọn tìm kiếm Tất cả chứng từ. Nếu tìm thấy chứng từ hạch toán thì sửa lại TK nợ vào TK chi phí trả trước hoặc chi phí CCDC.
    • Nếu nghi ngờ chứng từ bị Hạch toán sai kỳ => Tìm kiếm theo Số tiền trước thuế. Nếu tìm thấy chứng từ hạch toán thì sửa lại ngày hạch toán cho đúng.

5. Nếu chưa lập chứng từ hạch toán thì lập bổ sung, sau đó mở chứng từ ghi tăng CCDC/chi phí trả trước lên để chọn chứng từ hạch toán mới lập vào tab Nguồn gốc hình thành/tab Tập hợp chứng từ.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.