1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ và lập báo cáo
  4. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm
  5. Chứng từ nhập, xuất kho nhưng hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho (152, 155…) dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho

Chứng từ nhập, xuất kho nhưng hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho (152, 155…) dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ nhập/xuất kho nhưng không hạch toán vào tài khoản kho, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Chứng từ nhập/xuất kho, VTHH và tài khoản hạch toán có sai sót.
Lưu ý:

  • Kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách.
  • Tài khoản kho là các TK 15x (trừ TK 154) và TK 002; 003 (với Quyết định 48).

Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:

1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
2. Sửa lại tài khoản hạch toán trên chứng từ cho đúng thực tế:

  • Với chứng từ nhập kho, hạch toán lại Tài khoản Nợ vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156…)
  • Với chứng từ xuất kho, hạch toán lại Tài khoản Có vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156…)
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.