Kiểm tra báo cáo không cân

1. Nội dung

Giúp kiểm tra nhanh nguyên nhân dẫn đến bảng cân đối kế toán không cân: Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn.


2. Các bước thực hiện

1. Trên giao diện lập Bảng cân đối kế toán (TT200, QĐ48) hoặc Báo cáo tình hình tài chính (TT133): Có thể xem nhanh số chênh lệch giữa Tài sảnNguồn vốn vào Đầu kỳ và Cuối kỳ.
2. Chọn chức năng Kiểm tra.


3. Việc báo cáo không cân có thể do một số nguyên nhân sau:

1. Số dư ban đầu của tài khoản nhập chưa cân
1. Tại mục 1. Số dư ban đầu của TK nhập chưa cân, chương trình đã chỉ ra chênh lệch giữa Tổng dư NợTổng dư Có các tài khoản.
2. Nhấn vào đường link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện nhập số dư tài khoản để kiểm tra và sửa số dư ban đầu cho tài khoản.Lưu ý: Có thể sử dụng Bảng cân đối tài khoản đã chốt số liệu tính đến trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm để làm căn cứ sửa lại số dư ban đầu cho tài khoản.

3. Nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

2. Các tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ
1. Tại mục 2. Các tài khoản doanh thu, chi phí vẫn còn số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ do chưa kết chuyển lãi lỗ, chương trình đã liệt kê danh sách các tài khoản doanh thu, chi phí còn số dư và chi tiết số dư của từng tài khoản.

2. Nhấn vào đường link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang tab Kết chuyển lãi lỗ của phân hệ Tổng hợp để kiểm tra:

 • Nếu chưa thực hiện kết chuyển lãi lỗ thì cần lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ.
 • Nếu đã lập chứng từ kết chuyển lãi lỗ nhưng có thay đổi phát sinh liên quan đến các tài khoản doanh thu, chi phí thì cần xóa chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã lập và thực hiện kết chuyển lại.

3. Nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

3. Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu
1. Tại mục 3. Công thức thiết lập cho báo cáo bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu, chương trình sẽ liệt kê danh sách các chỉ tiêu có tham số thiết lập công thức trùng với tham số ở công thức của chỉ tiêu khác. Trong đó, tham số bị coi là trùng lặp khi có đồng thời các đặc điểm sau:

 • Trùng phép tính (+/-)
 • Cùng thuộc 1 trong 2 nhóm sau:
  • Nhóm 1: (DUNO, DUNO_ChitietTheoTK, DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong).
  • Nhóm 2: (DUCO, DUCO_ChitietTheoTK, DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong).
 • Tài khoản: trùng nhau hoặc là tiết khoản của nhau.

Ví dụ: Tham số + DUNO(111) được coi là trùng với tham số + DUNO_ChitietTheoTK(1111).

2. Tại dòng Công thức trùng, chương trình liệt kê tham số bị trùng với các tham số ở chỉ tiêu khác và số lượng trùng lặp.

3. Nhấn vào đường link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính để kiểm tra và sửa lại công thức.

4. Nhấn Nạp để cập nhật lại dữ liệu mới nhất.

4. Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư của Tài khoản
1. Tại mục 4. Công thức thiết lập cho báo cáo chưa đúng với số dư của Tài khoản, chương trình sẽ liệt kê danh sách các tài khoản đang thiết lập công thức chưa đúng bao gồm:

 • Tài khoản còn số dư nhưng chưa được thiết lập
  công thức ở chỉ tiêu nào => Cần thiết lập thêm công thức cho tài khoản đó ở chỉ tiêu phù hợp.

 • Tài khoản có tính chất Dư Nợ nhưng không thiết lập công thức lấy số dư Nợ => Cần thiết lập công thức cho tài khoản đó hoặc tài khoản cha của nó có
  ký hiệu chứa DUNO, DUNO_ChitietTheoTK hoặc DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong.

 • Tài khoản và có tính chất Dư Có nhưng không thiết lập công thức lấy số dư Có => Cần thiết lập công thức cho tài khoản đó hoặc tài khoản cha của nó có ký hiệu chứa DUCO, DUCO_ChitietTheoTK hoặc DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong.

  • Tài khoản có tính chất Lưỡng tính nhưng không thiết lập công thức lấy được cả số dư Nợ và dư Có => Cần thiết lập công thức cho tài khoản đó hoặc tài khoản cha của nó có chứa đồng thời ký hiệu của 2 nhóm sau:
  • Nhóm 1: (DUNO, DUNO_ChitietTheoTK, DUNO_ChitietTheoTKvaDoituong).
  • Nhóm 2: (DUCO, DUCO_ChitietTheoTK, DUCO_ChitietTheoTKvaDoituong).


Lưu ý
:

 • Để biết tính chất của tài khoản là Dư Nợ, Dư Có hay Lưỡng Tính, vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản để xem.

 

 • Chương trình chỉ hiện thị thông tin về việc thiết lập công thức chưa đúng theo từng thời điểm, tùy thuộc vào số dư thực tế của tài khoản. Ví dụ:
  • TK 113 có tính chất Dư Nợ nhưng lại thiết lập công thức lấy số dư Có. Ví dụ: DUCO(113) => Chỉ khi nào TK 113 có số dư thì chương trình mới hiển thị thông tin sai lệch.
  • TK 421 có tính chất Lưỡng tính nhưng lại thiết lập công thức lấy số dư Nợ. Ví dụ: DUNO(421)=> Chỉ khi nào TK 421 có số dư Có thì chương trình mới hiển thị sai lệch.

2. Nhấn vào đường link Nhấn vào đây, chương trình sẽ tự động chuyển sang giao diện Thiết lập báo cáo tài chính để kiểm tra và sửa lại công thức.


3. Nhấn Nạp để cập nhật dữ liệu mới nhất.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.