Kiểm tra trạng thái ghi sổ chứng từ

Trường
hợp có những chứng từ chưa được ghi sổ, báo cáo sẽ hiển thị danh sách
các chứng từ này (Báo cáo sẽ không liệt kê các chứng từ không có trạng
thái ghi sổ như: Báo giá, đơn đặt hàng,…).


Sau
khi hiển thị danh sách các chứng từ chưa ghi sổ, NSD kiểm tra các chứng
từ chi tiết bằng cách nhấn vào từng số chứng từ trên báo cáo để kiểm
tra.

1. Với chứng từ là bản nháp thì thực hiện xóa chứng từ.

2. Với chứng từ chưa hợp lý thì điều chỉnh lại cho hợp lý.

3.
Với chứng từ hợp lý chưa ghi sổ thì thực hiện ghi sổ từng chứng từ hoặc
thực hiện Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Thực hiện như sau:

 • Vào menu Tiện ích, chọn Bảo trì dữ liệu.
 • Thiết lập tham số bảo trì dữ liệu và tích chọn nghiệp vụ muốn bảo trì dữ liệu

  • Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ: Dùng để ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ có ngày hạch toán nằm trong khoảng thời gian bảo trì.
  • Tính lại giá xuất kho: Dùng để cập nhật lại giá xuất kho theo đúng thực tế sau khi thực hiện bảo trì dữ liệu (với dữ liệu tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ).
  • Tính lại tỷ giá xuất quỹ: Dùng để cập nhật lại tỷ giá xuất quỹ theo đúng thực tế sau khi thực hiện bảo trì dữ liệu (với dữ liệu tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân tức thời).


 •  
  Nhấn Thực hiện, MISA sẽ thực hiện bảo trì dữ liệu trong khoảng thời gian từ 19h đến 7h.


 • Trường hợp kế toán
  đã thực hiện bảo trì dữ liệu nhưng chưa được MISA thực hiện thì không
  thể thực hiện tiếp lệnh bảo trì dữ liệu.


Lưu ý: Trong thời gian MISA bảo trì dữ liệu, khách hàng không cần bật máy tính


 • Nhấn Thực hiện. C
  hương trình sẽ thực hiện bảo trì dữ liệu theo các điều kiện đã chọn, sau khi thực hiện xong chương trình sẽ thông báo kết quả tại mục Thông báo. =>Lưu ý: Trong khi chương trình thực hiện Bảo trì dữ liệu, Kế toán vẫn có thể thực hiện được các chức năng khác.
 • Trường hợp có chứng từ không thực hiện bảo trì thành công, nhấn vào Xem chi tiết để xem danh sách các chứng từ Bảo trì không thành công.




Lưu ý:

 • Có thể nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ gốc lên chỉnh sửa.
 • Có thể xuất khẩu kết quả bảo trì ra file excel bằng cách nhấn Xuất khẩu ra Excel

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.