1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ và lập báo cáo
 4. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm
 5. Muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?

Muốn biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó?

Để kiểm tra và đối chiếu số liệu cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra công thức lấy lên cho từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1. Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính.
2. Chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp).
3. Kiểm tra công thức lấy cho từng chỉ tiêu:
Ví dụ: Chỉ tiêu 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh đang được thiết lập công thức như sau:


=> Kiểm tra tương tự với các chỉ tiêu còn lại
Lưu ý: Với công thức hiển thị là:

 • PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(11/711) => nghĩa là lấy phát sinh đối ứng Nợ 11x/Có 711 chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • PhatsinhDU(11/133) => nghĩa là lấy phát sinh đối ứng Nợ 11x/Có 133
 • PhatsinhNO(11) => nghĩa là lấy toàn bộ phát sinh bên nợ của TK 11x

Bước 2: Đối chiếu dữ liệu theo công thức đã thiết lập Kế toán có thể sử dụng các báo cáo sau để đối chiếu, so sánh và thống kê dữ liệu:

 • Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản
 • Sổ chi tiết các tài khoản
 • Sổ cái

Ví dụ: Để kiểm tra chỉ tiêu Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh, Kế toán có thể sử dụng chức năng Chọn loại hoạt động cho các chứng từ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) và in Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản đối với TK 111 và TK 112.

 • Với tiêu chí Thu do bồi thường, được phạt, tiền thưởng
  => Lấy PhatsinhDUChiTietTheoHD_SXKD(11/711), Kế toán lọc ra các chứng từ hạch toán Nợ 11x/Có 711 chi tiết theo hoạt động sản xuất kinh doanh trên chức năng Chọn loại hoạt động cho các chứng từ của báo cáo = 2.517.000

 • Với tiêu chí Thu hồi các khoản Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược => Lấy PhatsinhDU(11/244) = 51.680.000

 • Với các chỉ tiêu từ 06.4 đến 06.10 thực hiện đối chiếu tương tự như chỉ tiêu Thu hồi các khoản Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 • Với tiêu chí Thu tiền khác sẽ được lấy bằng chỉ tiêu [06.12] – [06.1] – [06.2] – [06.3] – [06.4] – [06.5] – [06.6] – [06.7] – [06.8] – [06.9] – [06.10] – [01] – [22] – [24] – [26] – [27] – [31] – [33] – [61.1] => Kế toán cần lấy số liệu từ các chỉ tiêu: [22], [24], [26], [27], [31], [33], [61.1] mới tính ra được.

Lưu ý: Với các nghiệp vụ chưa xác định được thuộc vào hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đầu tư hay Tài chính, chương trình đang hỗ trợ thống kê sẵn vào Hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, Kế toán cần tự xác định lại hoạt động thực tế cho các nghiệp vụ đó.

 • Ví dụ: Nghiệp vụ Nợ TK 11x/Có TK 131 có thể thuộc chỉ tiêu 01.2 – Thu tiền bán hàng 131 (chi tiết theo hoạt động SXKD) và 22.4 – Tiền thu từ các khoản phải thu từ khách hàng (chi tiết theo hoạt động đầu tư). => Hiện tại chương trình đang mặc định chọn là Hoạt động sản xuất kinh doanh.

 •  Kế toán sẽ phải tự xác định lại là Hoạt động sản xuất kinh doanh hay Hoạt động đầu tư.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.