Kiểm tra báo cáo tài chính

1. Nội dung

Kiểm tra các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Bảng Cân đối kế toán lên sai số liệu
[page:hdqt_kiem_tra_bcdkt_bcthtc_khong_can]

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh bị sai số liệu
[page:kiem_tra_bao_cao_ket_qua_hoat_dong_kinh_doanh]

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu
[page:kiem_tra_bao_cao_luu_chuyen_tien_te]

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.