Thông báo trên AMIS Mobile

Cho phép khách hàng nhận được thông báo trên AMIS Mobile giúp dễ dàng theo dõi và quản lý mọi lúc, mọi nơi.

Các trường hợp nghiệp vụ

Người dùng nhận được thông báo trên AMIS Mobile trong các trường hợp sau:

STT PHÂN HỆ LOẠI THÔNG BÁO ĐỐI TƯỢNG NHẬN ĐIỀU KIỆN CÚ PHÁP PUSH NOTIFICATION THÔNG BÁO TRÊN QUẢ CẦU LƯU Ý
1 Quản lý thời gian\Quản lý nghỉ Thông báo khi có người lập đơn xin nghỉ Người duyệt Khi có nhân sự lập đơn xin nghỉ có Trạng thái = Chờ duyệt <Danh xưng> <Họ và tên người nghỉ trên đơn> vừa gửi yêu cầu duyệt đơn xin <Lý do nghỉ> tới bạn. x    
2 Thông báo khi đơn được duyệt Người lập đơn Khi đơn xin nghỉ của nhân viên được duyệt:
– Dùng chức năng Duyệt trên toolbar hoặc Right click.
– Sửa đơn xin nghỉ và chuyển trạng thái đơn từ Chờ duyệt/Không được duyệt thành Đã duyệt.
<Danh xưng> <Người duyệt đơn> vừa duyệt đơn xin nghỉ của bạn. x    
3 Người thay thế – DK1: Khi đơn xin nghỉ của nhân viên được duyệt (tương tự trên)
– DK2: Đến ngày (đơn xin nghỉ) >= Ngày hiện tại của hệ thống.
<Danh xưng> nhận được đề nghị thay thế công việc trong thời gian <Danh xưng> <Họ và tên người nghỉ trên đơn> <Lý do nghỉ>. Xem chi tiết đơn xin nghỉ. x x – Khi nhấn vào thông báo thì hiển thị đơn xin nghỉ mà người nhận thông báo cần thay thế. Chỉ xem không thể chỉnh sửa thông tin.
4 Thông báo khi đơn không được duyệt Người lập đơn Khi đơn xin nghỉ của nhân viên không được duyệt:
– Dùng chức năng Không duyệt trên toolbar hoặc Right click.
– Sửa đơn xin nghỉ và chuyển trạng thái đơn từ Chờ duyệt/Đã duyệt thành Không được duyệt.
<Danh xưng> <Người duyệt đơn> vừa từ chối đơn xin nghỉ của bạn. x    
5 Thủ tục\Nhân viên đi công tác Thông báo khi có người lập đề nghị Người duyệt Khi có nhân sự lập đề nghị đi công tác có trạng thái Chờ duyệt <Danh xưng> <Họ và tên nhân viên đi công tác> vừa gửi yêu cầu duyệt đề nghị đi công tác tới bạn. x   Họ và tên nhân viên đi công tác lấy trên tab Thông tin đề nghị đi công tác
6 Thông báo khi đề nghị được duyệt Người lập đề nghị Khi đề nghị của nhân viên được duyệt:
– Dùng chức năng Duyệt trên toolbar hoặc Right click.
– Sửa đề nghị đi công tác và chuyển trạng thái đơn từ Chờ duyệt/Không được duyệt thành Đã duyệt.
<Danh xưng> <Người duyệt đề nghị> vừa duyệt đề nghị đi công tác của bạn. x    
7 Người hỗ trợ – DK1: Khi đề nghị của nhân viên được duyệt (như trên)
– DK2: Ngày về (đơn đề nghị công tác) >= Ngày hiện tại của hệ thống.
<Danh xưng> nhận được yêu cầu hỗ trợ đặt <Loại hỗ trợ> của <Danh xưng> <Họ và tên nhân viên đi công tác>. Xem chi tiết đề nghị đi công tác. x x – Khi click vào thông báo thì hiển thị đề nghị đi công tác mà người nhận thông báo cần hỗ trợ. Chỉ xem không thể chỉnh sửa thông tin.
8 Thông báo khi đề nghị không được duyệt Người lập đề nghị Khi đề nghị đi công tác của nhân viên không được duyệt:
– Dùng chức năng Không duyệt trên toolbar hoặc Right click.
– Sửa đề nghị đi công tác và chuyển trạng thái đơn từ Chờ duyệt/Đã duyệt thành Không được duyệt.
<Danh xưng> <Người duyệt đơn> vừa từ chối đề nghị đi công tác của bạn. x    
9 Phúc lợi Thông báo đăng ký chương trình phúc lợi Người tham gia – DK1: Chương trình phúc lợi có trạng thái là Lên kế hoạch.
– DK2: Chương trình phúc lợi được check Cho phép đăng ký trực tuyến
– DK3: Nhân viên có trên danh sách của tab detail Nhân viên tham gia.
– DK4: Có Thời gian đăng ký\Từ ngày < = Ngày hiện tại của
Đăng ký chương trình phúc lợi: <Tên CT phúc lợi> (hạn đăng ký <Thời gian đăng ký\Đến ngày>). x x Chỉ thông báo 1 lần, không thông báo khi thay đổi thông tin của chương trình Phúc lợi
10 Đào tạo Thông báo đăng ký khóa đào tạo Người tham gia – DK1: Khóa Đào tạo có trạng thái là Lên kế hoạch hoặc Đang thực hiện.
-DK2: Khóa đào tạo được check Cho phép đăng ký trực tuyến
– DK3: Có Thời gian đăng ký\Từ ngày < = Ngày hiện tại của hệ thống < = Thời gian đăng ký\Đến ngày.
Đăng ký khóa: <Tên khóa đào tạo> (Hạn đăng ký:<ngày hết hạn đăng ký>)
x x Chỉ thông báo 1 lần, không thông báo khi thay đổi thông tin của khóa/buổi đào tạo trừ trường hợp thêm buổi đào tạo như bên dưới
11 Thông báo đăng ký bổ sung buổi đào tạo Người tham gia DK1: Gồm 4 điều kiện như trên.
DK2: Khóa đào tạo được thêm buổi đào tạo trong thời gian đăng ký.
Đăng ký bổ sung <Buổi đào tạo> của khóa <Tên khóa đào tạo> (Hạn đăng ký: <Ngày hết hạn đăng ký>). x x Chỉ thông báo 1 lần, không thông báo khi thay đổi thông tin của khóa/buổi đào tạo
12 Nhân viên tự cập nhật hồ sơ Thông báo nhân viên tự cập nhật hồ sơ Nhân viên được phép cập nhật hồ sơ – DK1: NV thuộc CCTC được tích Cho phép cập nhật. Kiếm tra CCTC mà nhân viên trực thuộc trực tiếp: Dựa vào quá trình công tác nhỏ hơn và gần nhất với thời điểm hiện tại của hệ thống, nếu không có quá trình công tác thì lấy theo đơn vị công tác tại Hồ sơ\T Cập nhật hồ sơ từ ngày <Từ ngày> đến ngày <Đến ngày> . x x Khi click vào thông báo thì bật màn hình Cập nhật hồ sơ trên mobile
13 Lương Thông báo xác nhận lương Nhân viên thuộc bảng lương Thực hiện đẩy thông báo về lương lên Mobile thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:
– TH1: Khi nhân sự thực hiện Đẩy bảng lương từ Salary lên HRM thì tự động đẩy thông báo.
– TH2: Khi nhân sự thực hiện khóa bảng lương:
+ DK1: Nhân sự thực hiện chức năng Khóa
Phiếu lương <Kỳ> – tháng <Tháng>/<Năm> x x – Khi click vào thông báo thì mở màn hình xem phiếu lương tương ứng.
– Khi thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện thì thực hiện đẩy thông báo về lương. Trường hợp đã đẩy thông báo mà bảng lương lại thỏa mãn tiếp điều kiện thì không bắn thông báo nữa.
14 Công việc Thông báo khi giao việc Người thực hiện Thêm công việc trên Core <Danh xưng> <Người giao việc> vừa giao việc <Tên công việc> cho bạn. x   Hiển thị thêm thông báo trên màn hình chờ
  Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người giao việc> vừa giao việc <Tên công việc> liên quan đến bạn.      
Thông báo cập nhật công việc Người thực hiện Ngay sau khi cập nhật nội dung công việc Việc <Tên công việc> có thay đổi. x    
Người liên quan (nếu có) Việc <Tên công việc> liên quan đến bạn có thay đổi. x    
Thông báo xóa công việc Người thực hiện Ngay sau khi xóa công việc <Danh xưng> <Người giao việc> đã xóa việc <Tên công việc>. x    
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người giao việc> đã xóa việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x    
Thông báo khi phản hồi về công việc – Người giao việc nếu người phản hồi là người thực hiện
– Người thực hiện nếu người phản hồi là người giao việc
– Người giao việc và người thực hiện nếu người phản hồi là người liên quan
Ngay sau khi nhập phản hồi <Họ tên người phản hồi 1> và X người khác đã phản hồi về việc “<tên công việc> x x X = tổng số người đã phản hồi về công việc.
– Khi nhấn vào thông báo thì chuyển đến Xem công việc hiển thị tất cả các phản hồi.
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người phản hồi> và X người khác đã phản hồi về việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x
Thông báo khi người nhận việc vào xem công việc Người giao việc Khi người nhận việc vào xem công việc <Danh xưng> <Người thực hiện> đã bắt đầu thực hiện việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người thực hiện> đã bắt đầu thực hiện việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
Thông báo nhắc việc Người thực hiện Khi người giao việc thực hiện thao tác nhắc việc <Danh xưng> <Người giao việc> đã nhắc việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người giao việc> đã nhắc việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
Thông báo thay đổi người thực hiện Người thực hiện cũ và Người thực hiện mới Khi thực hiện thao tác thay đổi người thực hiện <Danh xưng> <Người giao việc> đã phản hồi về việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người phản hồi> đã phản hồi về việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
Thông báo thay đổi người liên quan – Người giao việc nếu người phản hồi là người thực hiện
– Người thực hiện nếu người phản hồi là người giao việc
Khi thực hiện thao tác thay đổi người liên quan <Danh xưng> <Người phản hồi> đã phản hồi về việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan mới <Danh xưng> <Người phản hồi> đã phản hồi về việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
Thông báo hủy việc – Người giao việc nếu người hủy việc là người thực hiện
– Người thực hiện nếu người hủy việc là người giao việc
Khi thực hiện thao tác hủy việc <Danh xưng> <Người hủy việc> đã hủy việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người hủy việc> đã hủy việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
Thông báo hoàn thành công việc Người giao việc Khi tích chọn hoàn thành công việc <Danh xưng> <Người thực hiện> đã hoàn thành việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người thực hiện> đã hoàn thành việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
Thông báo kết quả nghiệm thu, đánh giá công việc Người thực hiện Ngay sau khi đánh giá công việc <Danh xưng> <Người giao việc> đã đánh giá việc <Tên công việc>. x x  
Người liên quan (nếu có) <Danh xưng> <Người giao việc> đã đánh giá việc <Tên công việc> liên quan đến bạn. x x  
15 Tài sản QLTS thực hiện Cấp phát tài sản cho nhân viên Là những nhân viên đang nắm giữ tài sản bị tác động
Lưu ý: Cá nhân cần được thiết lập cá nhân có cho phép hiển thị thông báo của Tài sản được cấp.
Đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
– DK1: Quản lý tài sản thực hiện các chức năng tác động tới tài sản trên ứng dụng Quản lý tài sản:
*Cấp phát/Cấp phát hàng loạt/Thu hồi/Thu hồi hàng loạt/Báo mất/Báo hỏng/
/Đề nghị thanh lý/Thanh lý/Hủy tài sản trên Danh sách tài sản.
* Xác nhận/Không xác nhận trên Danh sách đề nghị báo hỏng/báo mất.
– DK2: Tài sảnđược tác động là Tài sản đang được gắn với nhân viên
(Mã người sử dụng trên Danh sách tài sản không để trống).
‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã cấp phát tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) cho bạn. x x – Khi nhấn vào thông báo trên thì hiển thị phần về phần Mobile\Còn nữa\Tài sản.
Thông báo thu hồi tài sản cho nhân viên ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã thu hồi tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) của bạn. x x
Thông báo báo hỏng tài sản ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã xác nhận thông tin tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) bị hỏng. x x
Thông báo báo mất tài sản ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã xác nhận thông tin tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) bị mất. x x
Thông báo xác nhận thông tin tài sản hỏng ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> không xác nhận thông tin tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) bị hỏng vì <Lý do không duyệt>. x x
  Thông báo xác nhận thông tin tài sản mất ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> không xác nhận thông tin tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) bị mất vì <Lý do không duyệt>. x x
  Thông báo khi Sửa chữa bão dưỡng tài sản ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã thu hồi tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) của bạn để sửa chữa, bảo dưỡng. x x
  Thông báo thanh lý tài sản ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã thu hồi tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) của bạn để thanh lý. x x
  Thông báo hủy tài sản ‘<Danh xưng> <Họ và tên QLTS> đã thu hồi tài sản <Tên tài sản> (<Mã tài sản>) của bạn để hủy. x x
16 Thông tin được chia sẻ trên wall Thông báo có người thích bài viết Người viết bài Khi có người thực hiện click Like bài viết. Nếu người viết bài tự bình luận/reply vào bài viết của người đó thì ko thông báo cho người đó. – TH1: 1 người thích:
<Tên người dùng> đã thích một của bạn
‘- TH2: Nhiều người thích:
<Tên người dùng 1> và X người khác đã thích một bài viết của bạn
x x X = tổng số người đã thích – 1
<Tên người dùng 1>: hiển thị họ tên người dùng cuối cùng thích bài viết
Thông báo có người bình luận về bài viết Người viết bài Khi có người thực hiện bình luận về bài viết – TH1: 1 người bình luận:
<Tên người dùng> đã bình luận về bài viết của bạn
‘- TH2: Nhiều người bình luận:
<Tên người dùng 1> và X người khác đã bình luận về bài viết của bạn
x x X = tổng số người đã bình luận – 1
<Tên người dùng 1>: hiển thị họ tên người dùng cuối cùng bình luận bài viết
Thông báo có thích bình luận Người bình luận Khi có người thực hiện like bình luận của bạn – TH1: 1 người thích bình luận:
<Tên người dùng> đã thích bình luận của bạn
‘- TH2: Nhiều người thích bình luận:
<Tên người dùng 1> và X người khác đã thích bình luận của bạn
x x X = tổng số người đã thích bình luận – 1
<Tên người dùng 1>: hiển thị họ tên người dùng cuối cùng thích bình luận.
Cập nhật 31/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.