Đối tượng tập hợp chi phí

1. Nội dung

Quản lý danh sách đối tượng tập hợp chi phí, phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng, áp dụng khi tính giá thành theo PP Hệ số, Tỷ lệ
1. Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí
=> Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng.
 • Chọn đối tượng tính giá thành là các thành phẩm mà phân xưởng đang khai báo tham gia sản xuất.

4. Nhấn Cất.

2.2. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Sản phẩm, áp dụng khi tính giá thành theo PP Giản đơn
1. Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là Sản phẩm.
 • Chọn thành phẩm sản xuất.

4. Nhấn Cất.

 

2.3. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Quy trình sản xuất, áp dụng khi tính giá thành theo PP phân bước
1. Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là Quy trình sản xuất.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi kha
i báo xong đối tượng tập hợp chi phí là Quy trình sản xuất, chương trình sẽ cho phép khai báo luôn thông tin về các công đoạn sản xuất thuộc quy trình đó.

2.4. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí là Công đoạn, áp dụng khi tính giá thành theo PP phân bước
1. Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin chi tiết về đối tượng tập hợp chi phí => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 • Chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là Công đoạn.

 • Với các công đoạn
  chỉ sản xuất ra một thành phẩm hoặc sản xuất ra nhiều thành phẩm nhưng
  chỉ tập hợp chi phí được đến công đoạn, thực hiện như sau:

  • Tích chọn Tập hợp chi phí đến công đoạn.
  • Chọn đối tượng tính giá thành là các thành phẩm được sản xuất trong công đoạn đang khai báo.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Với các công đoạn sản xuất ra nhiều thành phẩm và chi phí tập hợp trực tiếp được đến từng thành phẩm, Kế toán sẽ tích chọn Tập hợp chi phí đến từng sản phẩm trong công đoạn và chọn các đối tượng được sử dụng để tập hợp chi phí.

2.5. Nhập khẩu danh sách đối tượng tập hợp chi phí từ tệp excel
Nhấn Nhập khẩu trên danh sách đối tượng tập hợp chi phí.

Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

 

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.