Tài khoản kết chuyển

1. Nội dung

AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh (lãi hay lỗ). Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các cặp tài khoản kết chuyển sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về cặp tài khoản kết chuyển => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  • Thứ tự kết chuyển: cho phép xác định sẽ thực hiện việc kết chuyển đối với cặp tài khoản nào trước, cặp tài khoản nào sau.
  • Bên kết chuyển: cho phép xác định kết chuyển số dư bên Nợ, bên Có hoặc hoặc cả hai bên.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin cặp tài khoản kết chuyển đã khai báo.
  • Với các cặp tài khoản kết chuyển không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
  • Cặp TK kết chuyển sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh của phân hệ Tổng hợp. hoặc chứng từ Kết chuyển chi phí của phân hệ Giá thành.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.