Chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ

Hướng dẫn:
Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ quỹ không khớp với Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Loại tiền và Số tiền chênh lệch vào cuối kỳ.

Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị báo cáo này trong trường hợp Thủ quỹ có sử dụng phần mềm để ghi sổ quỹ (trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích chọn ô Thủ quỹ có tham gia hệ thống. Trường hợp mặc định số dư trên sổ kế toán luôn bằng số dư trên sổ quỹ, phần mềm sẽ không kiểm tra chênh lệch.

Trường hợp này, Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:

1. Vào phân hệ Quỹ, nhấn Kiểm kê.
2. Chọn mốc thời gian và Loại tiền muốn đối chiếu số liệu trên Sổ quỹ với Sổ kế toán tiền mặt.

  • Chọn Mốc thời gian theo tham số trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách.
  • Chọn Loại tiền giống với loại tiền bị âm trên báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.
4. Nhấn Đối chiếu. Chương trình hiển thị danh sách các chứng từ có chênh lệch giữa Sổ kế toán Sổ quỹ.

5. Kiểm tra các chứng từ này để xác định nguyên nhân và cách xử lý. Có thể xảy ra các trường hợp sau:

+ Chứng từ ghi trên Sổ kế toán nhưng không có trên Sổ quỹ => Xử lý như sau:

  • Nếu chứng từ hợp lý, hợp lệ những quên chưa ghi sổ quỹ thì vào phân hệ Thủ quỹ để ghi sổ chứng từ.

  • Nếu chứng từ không đúng thì nhấn vào số chứng từ để xóa.

+ Chứng từ có trên Sổ quỹ nhưng không có trên Sổ kế toán => Xử lý như sau:

  • Nếu chứng từ hợp lý, hợp lệ nhưng bị bỏ ghi trên sổ kế toán thì nhấn vào Số chứng từ để ghi sổ lại.

  • Nếu chứng từ không đúng thì vào phân hệ Thủ Quỹ, tìm kiếm chứng từ này và nhấn Bỏ ghi.

+ Sai lệch số tiền giữa hai sổ => Chỉnh sửa lại số tiền trên chứng từ cho đúng thực tế.
+ Sai lệch ngày chứng từ giữa hai sổ => Chỉnh sửa lại ngày trên chứng từ cho đúng thực tế.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.