Tính giá thành hợp đồng

1. Điều kiện áp dụng
Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các hợp đồng cụ thể.

Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo hợp đồng là để xác định giá trị của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng hàng hoá trên sản phẩm. Ví dụ: có hợp đồng đặt 05 bức tranh hoa, 5 bức tranh chữ và 5 bức tranh chân dung, sau khi tính giá thành xong thì toàn bộ số tranh này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT133, việc tính giá thành theo Hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng – Bước 1 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, nhấn Thêm.
2. Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:

 • Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là Vật tư hàng hoá.

 • Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là Thành phẩm.

Lưu ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab Định mức nguyên vật liệu.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành
Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng – Bước 2 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm.
2. Khai báo thông tin về hợp đồng.

 • Tích chọn Tính giá thành để cho phép chương trình tập hợp được chi phí theo hợp đồng bán khi tính giá thành.

 • Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng.

3. Sau khi khai báo xong nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng trên tab Hàng hoá dịch vụ, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thông tin Giá trị hợp đồng bên tab Thông tin chung.

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồ – Bước 3 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm.
2. Khai báo lệnh sản xuất.

 • Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, chương trình sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.

3. Nhấn Cất.
4. Nhấn Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất.
5 Tích chọn các thành phẩm cần xuất NVL, nhấn Đồng ý.

6. Khai báo phiếu xuất kho.

 • Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,…

 • Chọn thông tin Khoản mục CP Hợp đồng trên tab Thống kê.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.
 • Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.
 • Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng – Bước 4 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Lưu ý:

 • Khi thực hiện tính giá thành theo TT133, bắt buộc phải chọn thông tin về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Hợp đồng, sẽ chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho hợp đồng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được hợp đồng.

 • Khoản mục Chi phí sử dụng máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này.

 

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành
Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng – Bước 5 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, nhấn Xác định kỳ tính giá thành (hoặc nhấn Thêm).

2. Khai báo khoảng thời gian tính giá thành.
3. Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động lấy lên những hợp đồng bán có phát sinh trong thời gian thuộc kỳ tính giá thành.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: 

 • Một hợp đồng bán không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính giá thành có thời gian trùng nhau.
 • Sử dụng chức năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các hợp đồng bán trên danh sách.

Bước 6: Phân bổ chi phí chung
Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng – Bước 6 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện tính giá thành cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện tính giá thành theo hướng dẫn sau:
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, nhấn Phân bổ chi phí chung.


2. Chọn kỳ tính giá thành và n
hấn Đồng ý,

chương trình sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP nhưng chưa chọn Hợp đồng để thực hiện việc phân bổ.

3. Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn 1 trong 4 tiêu thức phân
bổ: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp
(NVLTT, NCTT) và Doanh thu.

4. Nhấn Phân bổ, chương trình sẽ tự động phân bổ chi phí của từng khoản mục chi phí trên tab Xác định chi phí phân bổ cho các Đơn hàng trên tab Kết quả phân bổ theo tiêu thức phân bổ đã chọn.

5. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

 • Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và phải thực hiện lại việc khai báo.
 • Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

Bước 7: Nghiệm thu hợp đồng
Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành hợp đồng – Bước 7 (TT133) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

1. Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, nhấn Nghiệm thu hợp đồng.

2. Chọn kỳ tính giá.
3. Tích chọn các hợp đồng bán được nghiệm thu.

Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng hợp đồng bán.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.
5. Nhập kết quả nghiệm thu cho từng hợp đồng bán.

6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu hợp đồng đã lập trước đó, chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu hợp đồng.

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.