Tính giá xuất kho

1. Nội dung

Thực hiện tính và cập nhật giá xuất kho vào các phiếu xuất kho trong kỳ, căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được xác định trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tính giá theo phương pháp bình quân cuối kỳ
1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho).

2. Thiết lập các điều kiện để tính giá xuất kho.

  • Tích chọn Tính theo kho, giá xuất của vật tư hàng hoá sẽ được tự động tính bình quân trên từng kho.
  • Tích chọn Tính giá không theo kho, giá xuất của vật tư hàng hoá sẽ được tự động tính bình quân trên tất cả các kho.

3. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, giá của từng vật tư hàng hoá sẽ được tính chung cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc.

2.2. Tính giá theo phương pháp bình quân tức thời
Đối với phương pháp bình quân tức thời, khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm chứng từ ở trước các phiếu xuất đã được tính giá, khi đó cần phải thực hiện tính giá xuất kho để tính lại giá cho các phiếu xuất phía sau bằng cách:

1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho).

2. Thiết lập các điều kiện để tính giá xuất kho.

Lưu ý: Tùy chọn Tính theo kho hoặc Tính giá không theo kho sẽ được tích tự động theo thiết lập ở menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

3. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý:

  • Với dữ liệu đa chi nhánh, giá của từng vật tư sẽ được tính chung cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc.
  • Trường hợp thực hiện tính lại giá xuất kho, chương trình sẽ:
    • Tự động chỉ ra các chứng từ thay đổi so với lần tính giá trước có khả năng ảnh hưởng đến giá xuất kho cần phải thực hiện tính lại giá để đảm bảo đúng đắn.

    • Cập nhật lại đơn giá nhập kho cho các phiếu nhập kho hàng bán trả lại (trường hợp đơn giá nhập kho chọn Lấy từ giá xuất kho) nếu Kế toán có tích chọn Cập nhật giá nhập kho hàng bán trả lại khi tính giá xuất kho trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.
    • Khi tính lại giá cho các chứng từ nhập kho lắp ráp, tháo dỡ (trường hợp lắp ráp nhiều vòng), nếu có thay đổi giá thì chỉ phải tính lại giá xuất kho 1 lần. Còn với trường hợp chứng từ xuất kho linh kiện và chứng từ lắp ráp thành phẩm phát sinh vào 2 tháng khác nhau thì phải tính lại giá cho cả 2 tháng này.
2.3. Tính giá theo phương pháp nhập trước, xuất trước
Đối với phương pháp nhập trước xuất trước, khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm chứng từ ở trước các phiếu xuất đã được tính giá, khi đó cần phải thực hiện tính giá xuất kho để tính lại giá cho các phiếu xuất phía sau bằng cách:

1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho).

2. Thiết lập các điều kiện để tính giá xuất kho.

3. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, giá của từng vật tư hàng hoá sẽ được tính độc lập theo từng kho và từng chi nhánh.

2.4. Tính giá theo phương pháp đích danh
Đối với phương pháp đích danh, khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc có thể phát sinh lỗi nên cần thực hiện tính giá xuất kho để đảm bảo tính đúng đắn của giá xuất bằng cách:

1. Vào phân hệ Kho, chọn Tính giá xuất kho (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Kho\Tính giá xuất kho).

2. Thiết lập các điều kiện để tính giá xuất kho.

3. Nhấn Thực hiện.

 

3. Lưu ý

Trường hợp muốn tính giá xuất kho cho một hoặc một số vật tư hàng hoá, thực hiện như sau:
1. Tích Chọn vật tư, hàng hóa khi thực hiện tính giá xuất kho.
2. Nhấn vào biểu tượng 3. Tích chọn các vật tư hàng hoá cần tính lại giá xuất kho, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.