Lập nhanh các phiếu xuất kho

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các phiếu xuất kho hàng hóa, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ phiếu xuất kho có nội dung tương tự
Với các phiếu xuất kho có nội dung tương tự nhau như cùng mặt hàng, cùng số lượng xuất,… Kế toán có thể
lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách phiếu nhập, xuất kho

1. Chọn phiếu xuất kho có nội dung tương tự với phiếu xuất kho cần lập trên danh sách phiếu nhập, xuất kho.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ phiếu xuất kho

1. Mở phiếu xuất kho có nội dung tương tự với phiếu xuất kho cần lập.
2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng
Chỉ áp dụng đối với các Phiếu xuất kho bán hàng.
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm).

2. Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
3. Vào Tiện ích\Lập phiếu xuất từ đơn đặt hàng.

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
5. Tích chọn các mặt hàng được xuất và nhập số lượng được xuất, sau đó nhấn Đồng ý.

6. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

7. Nhấn Cất.

2.3. Lập phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm).

2. Vào Tiện ích\Lập từ chứng từ mua hàng qua kho.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng qua kho, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các mặt hàng được xuất từ chứng từ mua hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho: lý do, số lượng,…

6. Nhấn Cất.

2.4. Lập phiếu xuất kho từ chứng từ chuyển kho
Chỉ áp dụng đối với các Phiếu xuất kho bán hàng.
1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm).

2. Chọn loại phiếu xuất kho là Bán hàng.
3. Vào Tiện ích\Lập phiếu xuất bán hàng từ chuyển kho.

4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ chuyển kho, nhấn Lấy dữ liệu.
5. Tích chọn các mặt hàng được xuất từ chứng từ chuyển kho, nhấn Đồng ý.

6. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

7. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.