[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và dở cuối kỳ của từng đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng theo từng yếu tố chi phí.
2. Các bước thực hiện
Tính giá thành giản đơn/hệ số, tỷ lệ

Tính giá thành theo công trình

Tính giá thành theo đơn đặt hàng

Tính giá thành theo hợp đồng bán
3. Lưu ý
  • Có thể xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo yếu tố chi phí ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.


Xem thêm