[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Khai báo định mức chi phí của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố, phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung theo định mức khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số/tỷ lệ.
2. Các bước thực hiện
Với đơn vị áp dụng theo TT200

Với đơn vị áp dụng theo TT133
3. Lưu ý
  • Có thể khai báo định mức cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

  • Có thể xuất khẩu bảng định mức đã nhập ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu ra Excel.


Xem thêm