[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng đối tượng THCP/công trình/đơn đặt hàng/hợp đồng bán, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.
2. Các bước thực hiện
Tính giá thành giản đơn/hệ số, tỷ lệ

Tính giá thành theo công trình

Tính giá thành theo đơn đặt hàng

Tính giá thành theo hợp đồng bán
3. Lưu ý
  • Có thể xuất khẩu bảng tập hợp các khoản giảm giá thành ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.


Xem thêm