[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Khai báo định mức chi phí của từng thành phẩm theo từng yếu tố, phục vụ cho việc đánh giá sản phẩm dở dang theo định mức khi tính giá thành theo phương pháp giản đơn, hệ số/tỷ lệ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Sản xuất liên tục giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục hệ số, tỷ lệ), chọn Khai báo định mức giá thành thành phẩm.

2. Lọc ra các thành phẩm cần thiết lập định mức.
3. Nhập định mức chi phí cho từng thành phẩm theo từng yếu tố chi phí phát sinh.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Có thể khai báo định mức cho nhiều thành phẩm cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.
  • Có thể xuất khẩu bảng định mức đã nhập ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.


Xem thêm