[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Khai báo định mức chi phí của từng công trình/hạng mục công trình theo từng yếu tố, để phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung theo định mức khi tính giá thành theo công trình (chỉ áp dụng với đơn vị tính giá thành theo TT200). 
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình, chọn Khai báo định mức phân bổ chi phí theo công trình.

2. Nhập định mức chi phí vào các cột nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao, chi phí mua ngoài, chi phí khác... theo từng công trình đã được khai báo trên danh mục Công trình.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Có thể khai báo định mức cho nhiều công trình cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Nhập khẩu từ excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.
  • Có thể xuất khẩu bảng định mức đã nhập ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu ra Excel.


Xem thêm