[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ kế toán đối chiếu tiền hàng, tiền chiết khấu, tiền thuế và tổng tiền thanh toán giữa chứng từ bán hàng với hoá đơn bán hàng xem có khớp nhau hay không để có biện pháp xử lý chênh lệch. 
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối chiếu bán hàng và hoá đơn.
2. Thiết lập điều kiện, nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động lấy thông tin khách hàng có phát sinh chứng từ bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng thuộc điều kiện đã thiết lập.

  • Tích chọn Chỉ hiển thị các chứng từ có chênh lệch, chương trình sẽ chỉ lấy lên các khách hàng có phát sinh chênh lệch (tiền hàng, chiết khấu, tiền thuế và tổng tiền thanh toán) giữa chứng từ bán hàng và hoá đơn bán hàng.
  • Nhấn link liên kết tại cột Mã khách hàng hoặc cột Chi tiết đối chiếu nếu muốn kiểm tra xem chứng từ nào dẫn đến sự chênh lệch.

3. Nhấn Đóng.


Xem thêm