[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ kế toán đối chiếu giữa số lượng trên chứng từ bán hàng bị trả lại với chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại xem có khớp nhau hay không để có biện pháp xử lý chênh lệch.   
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối chiếu bán hàng trả lại và nhập kho.
2. Thiết lập điều kiện, nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động lấy các vật tư, hàng hoá bị trả lại từ chứng từ bán hàng thuộc vào điều kiện đã thiết lập.

  • Tích chọn Chỉ lấy mặt hàng chênh lệch, chương trình sẽ chỉ lấy lên các vật tư hàng hoá có phát sinh chênh lệch giữa số lượng trả lại và số lượng nhập kho.
  • Nhấn link liên kết tại cột Mã VTHH hoặc cột Chi tiết đối chiếu nếu muốn kiểm tra xem chứng từ nào dẫn đến sự chênh lệch.

3. Nhấn Đóng.


Xem thêm