[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ kế toán đối chiếu giữa số lượng trên chứng từ bán hàng với số lượng hàng xuất bán xem có khớp nhau hay không để có biện pháp xử lý chênh lệch.  
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối chiếu bán hàng và xuất kho.
2. Thiết lập điều kiện, nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động lấy các vật tư, hàng hoá được bán hoặc xuất kho thuộc vào điều kiện đã thiết lập.

  • Tích chọn Chỉ hiển thị mặt hàng chênh lệch, chương trình sẽ chỉ lấy lên các vật tư hàng hoá có phát sinh chênh lệch giữa số lượng đã bán và số lượng xuất kho.
  • Nhấn link liên kết tại cột Mã VTHH hoặc cột Chi tiết đối chiếu nếu muốn kiểm tra xem chứng từ nào dẫn đến sự chênh lệch.

3. Nhấn Đóng.


Xem thêm