Cải tiến báo cáo theo dõi tình hình phân bổ doanh thu

1. Mục đích

Cải tiến báo cáo theo dõi tình hình phân bổ doanh thu sau khi thay đổi cách tính kỳ phân bổ đầu tiên cho MISA.

2. Chi tiết thay đổi

Chương trình cải tiến lại cách tính ngày bắt đầu phân bổ và kỳ phân bổ đầu tiên khi phân bổ doanh thu trên AMIS ACT 2.0 như sau:

 • Trường hợp 1: Nếu ngày chứng từ bán hàng nhỏ hơn ngày bắt đầu thuê bao thì Ngày bắt đầu phân bổ là ngày bắt đầu thuê bao.
 • Trường hợp 2: Nếu ngày chứng từ bán hàng lớn hơn ngày bắt đầu thuê bao thì Ngày bắt đầu phân bổ là ngày bắt đầu thuê bao.

Như vậy, trong tất cả các trường hợp thì ngày bắt đầu phân bổ đều là ngày bắt đầu thuê bao.

Khi đó kỳ phân bổ đầu tiên sẽ được cộng dồn từ ngày bắt đầu thuê bao tới ngày kết thúc kỳ phân bổ đầu tiên (tháng hạch toán chứng từ bán hàng). Do đó có sự thay đổi lại cách xác định ngày bắt đầu phân bổ, ảnh hưởng đến việc tính doanh thu phân bổ kỳ đầu tiên và số kỳ đã phân bổ.

2.1. Trên báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết tình hình phân bổ doanh thu bổ sung thêm căn cứ lấy số liệu:

Báo cáo thực hiện thống kê các đối tượng sau:

 • Trường hợp 1: Đối tượng phân bổ đã được phân bổ ở các tháng trước tháng chọn báo cáo và tiếp tục được phân bổ ở những tháng được chọn báo cáo:
  • Chứng từ: Căn cứ vào các chứng từ phân bổ có tháng phân bổ gần nhất nhỏ hơn Kỳ báo cáo.
  • Đối tượng: Lấy các đối tượng phân bổ trên Chứng từ phân bổ đó có Doanh thu còn lại phải phân bổ lớn hơn 0.
 • Trường hợp 2: Đối tượng phân bổ phát sinh trong tháng báo cáo có thể đã được phân bổ trong tháng báo cáo hoặc chưa được phân bổ trong tháng báo cáo.
  • Chứng từ: Căn cứ vào chứng từ phân bổ có tháng thuộc Kỳ báo cáo và các chứng từ bán hàng có đối tượng phân bổ với Ngày của đối tượng thuộc Kỳ báo cáo.
  • Đối tượng: Đối tượng phân bổ được đem đi phân bổ trên các Chứng từ phân bổ thuộc Kỳ báo cáo và các đối tượng phân bổ có Ngày của đối tượng thuộc kỳ báo cáo.

   

Lưu ý: Chỉ thống kê trên các chứng từ đã ghi sổ.

 • Mã hàng, tên hàng: Hiển thị Mã hàng, Tên hàng của các đối tượng phân bổ được thống kê lên báo cáo ở mục 2.1
 • Nhóm VTHH: Lấy nhóm VTHH tương ứng với mã hàng của Đối tượng phân bổ thỏa mãn mục 2.1. Nếu mã hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa thì các nhóm hàng hóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy.
 • Đơn vị: Thống kê các đơn vị mà đối tượng phân bổ được hạch toán. Mỗi mã hàng và một đơn vị tương ứng với 1 dòng trên báo cáo.
 • Doanh thu phân bổ = Tổng cột doanh thu phân bổ trên Tab Phân bổ của chứng từ bán hàng của các đối tượng phân bổ thỏa màn mục 2.1 có cùng mã hàng và đơn vị.
 • Doanh thu đã phân bổ = Tổng cột doanh thu phân bổ trên các chứng từ phân bổ doanh thu của tháng nhỏ hơn và gần nhất với kỳ báo cáo của các đối tượng phân bổ thỏa mãn mục 2.1 với cũng mã hàng.

Lưu ý: Đối với những đối tượng phân bổ có Ngày bắt đầu phân bổ thuộc kỳ báo cáo thì Doanh thu đã phân bổ bằng 0.

 • Giá trị trả lạiTính tổng giá trị trên các chứng từ trả lại hàng bán có Ngày hạch toán nhỏ hơn Ngày cuối cùng của kỳ báo cáo và chọn tơi chứng từ bán hàng chi tiết theo dõi đối tượng được phân bổ ở mục 2.1 với hạch toán vào Tài khoản 3387 với cùng mã hàng và đơn vị.
 • Giá trị giảm giá = Tính tổng giá trị trên các chứng từ giảm giá hàng bán có Ngày hạch toán nhỏ hơn ngày cuối cùng của Kỳ báo cáo và chọn tới Chứng từ bán hàng chi tiết theo đối tượng được phân bổ ở mục 2.1 với hạch toán vào tài khoản 3387 với cùng mã hàng và đơn vị.
 • Doanh thu phân bổ kỳ này = Tổng cột doanh thu phân bổ kỳ này trên các Chứng từ phân bổ doanh thu của tháng thuộc Kỳ báo cáo của các đối tượng phân bổ thỏa mãn mục 2.1 với cùng mã hàng và đơn vị.

Lưu ý: Nếu không tồn tại một chứng từ phân bổ nào thuộc kỳ báo cáo thì Doanh thu phân bổ kỳ này bằng 0. Trong trường hợp Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc phân bổ đều nhỏ hơn Ngày hạch toán chứng từ thì Doanh thu đã phân bổ = Tổng doanh thu phải đem đi phân bổ của đối tượng.

 • Doanh thu còn lại phải phân bổ = Doanh thu phân bổ – Doanh thu đã phân bổ – Giá trị trả lại – Giá trị giảm giá.
 • Chi nhánh: Hiển thị Chi nhánh của đơn vị, chỉ hiển thị cột này nếu chọn từ 2 chi nhánh trở lên.
 • Tổng cộng: Tính tổng cộng các cột có giá tri tiền tệ.
   

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.