1. Trang chủ
  2. Sáng kiến
  3. Đánh giá, lựa chọn sáng kiến

Đánh giá, lựa chọn sáng kiến

Sau khi các sáng kiến được đưa lên ứng dụng, người có vai trò Quản trị ứng dụng Sáng kiến sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả, giá trị mang lại của các sáng kiến đó. Sau khi đánh giá xong sẽ đệ trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình quản lý danh sách của ứng dụng Sáng kiến, chọn một sáng kiến.

Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn chức năng Đánh giá.

Sau khi cập nhật nội dung đánh giá và đính kèm tài liệu vào ý kiến đánh giá (nếu có), nhấn Gửi đề xuất áp dụng.

Nhập lộ trình áp dụng và đề xuất người thực hiện (nếu có).

Sau đó chọn thông tin về người cần đệ trình tới (Gửi đề xuất tới) và nhấn Gửi, hệ thống sẽ tự động gửi thư tới cho người phê duyệt.

Từ thư thông báo, người dùng có thể xem lại nội dung của sáng kiến trên hệ thống AMIS hoặc giao việc cho người được đề xuất sẽ thực hiện theo sáng kiến này.

Lưu ý:

  • Với những sáng kiến sau khi xem xét, đánh giá lại, thấy chưa thực sự là một sáng kiến cải tiến, nhưng vẫn hữu ích với nhân viên khác, người Quản trị ứng
    dụng sáng kiến có thể chuyển thông tin từ dạng sáng kiến sang thông tin
    chia sẻ bằng cách chọn biểu tượng , sau đó chọn chức năng Chuyển thành chia sẻ.
  • Ngược lại có một số chia sẻ sau khi đánh giá thấy thực sự mang lại hiệu quả cao cho đơn vị có thể được chuyển thành sáng kiến bằng cách chọn biểu tương , sau đó chọn chức năng Chuyển thành sáng kiến.
  • Với những sáng kiến sau khi xem xét, đánh giá thấy không có ý nghĩa thực tiễn hoặc không khả thi thì người đánh giá có thể chọn trang thái là Chưa áp dụng.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.