Đánh giá lại TSCĐ

1. Định khoản

Sau khi đánh giá lại, tài sản cố định được xác định là vẫn đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định, nhưng giá trị còn lại theo kết quả đánh giá lại thay đổi so với sổ sách, Kế toán thực hiện ghi sổ như sau:
1. Trường hợp điều chỉnh tăng
Nợ các TK 211, 213, 217 Phần nguyên giá điều chỉnh tăng
     Có TK 214 Phần khấu hao điều chỉnh tăng
     Có TK 412 Phần giá trị còn lại điều chỉnh tăng
2. Trường hợp điều chỉnh giảm
Nợ TK 412 Phần giá trị còn lại điều chỉnh giảm
Nợ TK 214 Phần khấu hao điều chỉnh giảm
     Có TK 211, 213, 217 Phần nguyên giá điều chỉnh giảm

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu đánh giá lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Thành lập hội đồng đánh giá gồm: Kế toán TSCĐ, Giám đốc hoặc Kế toán trưởng, đại diện bộ phận sử dụng.
  2. Hội đồng thực hiện đánh giá và ghi giá trị tính khấu hao và thời gian sử dụng mới của TSCĐ vào biên bản đánh giá lại TSCĐ.
  3. Kế toán căn cứ vào Biên bản đánh giá thực hiện hạch toán điều chỉnh tăng, giảm giá trị tính khấu hao hoặc thời gian sử dụng của TSCĐ.

3. Ví dụ

  • Ngày 01/01/2012, đơn vị đưa Máy sản xuất sợi bông vào sử dụng, nguyên giá: 750.000.000đ, thời gian sử dụng 6 năm.
  • Ngày 16/01/2017, đơn vị tiến hành nâng cấp TSCĐ với tổng chi phí: 50.000.000đ. Đồng thời, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 7 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng ban đầu).

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Đánh giá lại (hoặc vào tab Đánh giá lại, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin đánh giá lại tài sản

  • Tab Chi tiết điều chỉnh: chọn tài sản được đánh giá lại và khai báo các thông tin về tài sản sau khi được đánh giá lại như: giá trị còn lại của tài sản, thời gian sử dụng, hao mòn luỹ kế, giá trị tính khấu hao.


  • Tab Hạch toán: chương trình đã tự động định khoản căn cứ vào thông tin thay đổi (giá trị còn lại của tài sản, hao mòn luỹ kế, giá trị tính khấu hao) đã được khai báo trên tab Chi tiết điều chỉnh.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), tài sản được đánh giá lại khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.