Làm thế nào để các VP/TT lập báo cáo kiểm đếm tài sản?

1. Mục đích

Giúp các trưởng
bộ phận quản lý tài sản của các Văn phòng/Trung tâm có thể lập Báo cáo
kiểm đếm và gửi đến Chánh VP/GĐVP/TT để xác nhận kiểm đếm.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Sau khi hoàn thành đợt kiểm đếm tại Văn phòng/Trung tâm, trưởng bộ phận quản lý tài sản của Văn phòng/Trung tâm cần lập báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản cấp Văn phòng/Trung tâm, thực hiện như sau:

 1. Tại ứng dụng Tài sản, chọn tab Kiểm đếm
 2. Chọn Lập báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản cấp VP/TT

 3. Nhấn Thêm và khai báo tham số báo cáo kiểm kê: Đơn vị, Đến ngày, Tên báo cáo. Chương trình sẽ tự động lấy lên các biên bản kiểm đếm tài sản thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Biên bản kiểm đếm tài sản tại đơn vị và nhân viên được phân quyền truy cập
  • Đến ngày của biên bản kiểm đếm = đến ngày trên báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản
  • Biên bản kiểm đếm có trạng thái là Hoàn thành kiểm đếm
 4. Tích chọn biên bản kiểm đếm
 5. Nhấn Đồng ý.

 6. Nhấn Sửa để khai báo thông tin báo cáo kiểm đếm tài sản. Chương trình ngầm định lấy lên các thông tin Tài sản, Thành phần tham gia, Kết quả xử lý từ các biên bản kiểm đếm tài sản, có thể sửa đổi và bổ sung thông tin nếu cần.

  Lưu ý: Trường hợp trưởng bộ phận quản lý tài sản đã lập báo cáo chi tiết kiểm đếm tài sản cấp Văn phòng/Trung tâm thì chương trình không cho phép sửa các biên bản kiểm đếm của quản lý tài sản Văn phòng/Trung tâm đó.

 7. Nhấn Cất
 8. Sau khi hoàn thành báo cáo, trưởng bộ phận quản lý tài sản tại các Văn phòng/Trung tâm chuyển trạng thái của báo cáo thành Đã hoàn thành.

Lưu ý:

 • Với các Văn phòng/Trung tâm không thực hiện kiểm đếm tài sản theo vị trí địa lý (chỉ có 1 biên bản kiểm kê tài sản) thì vẫn cần thực hiện lập biên bản kiểm kê tài sản và lập báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản cấp VP/TT

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.