Lập bảng tạm tính thuế TNCN

Cho phép Nhân sự lập bảng tạm tính thuế TNCN cho nhân viên.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương. Tại mục Thuế, chọn Tạm tính thuế.

Nhấn Thêm và chọn bảng lương dùng để lập bảng thuế tạm tính.

Nhấn Đồng ý, chương trình thực hiện tạo bảng thuế tạm chính theo các thông tin.

  • Mã nhân viên, Họ và tên, Vị trí công việc, Đơn vị công tác được lấy lên tương ứng từ Bảng lương được dùng để tạo bảng tạm tính thuế.
  • Các thông tin còn lại do chương trình tự động tính, dựa vào các khoản lương trên bảng lương dùng để tạo bảng tạm tính thuế.

Có thể chỉnh sửa thông tin trên bảng tạm tính thuế (nếu cần) bằng cách:

  • Nhấn Sửa
  • Để loại bỏ nhân viên khỏi bảng tạm tính thuế: Chọn nhân viên muốn loại bỏ, nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ nhân viên.
  • Chương trình đang mặc định tất cả nhân viên đều là Cá nhân cư trú, với nhân viên là cá nhân không cư trú cần bỏ tích tại cột Cá nhân cư trú.
  • Trường hợp dữ liệu của bảng lương được dùng để lập bảng tạm tính thuế có thay đổi, để cập nhật dữ liệu mới nhất trên bảng lương: nhấn chuột phải và chọn Lấy lại số liệu từ bảng lương.
  • Để bổ sung/loại bỏ các khoản Thu nhập chịu thuế hoặc Giảm trừ: Nhấn Thêm dòng/Xóa dòng trên mục tương ứng.
  • Nhấn Cất.

Cập nhật thuế tạm tính lên bảng lương.

  • Trường hợp có chỉnh sửa thông tin trên bảng tạm tính thuế thì sau khi nhấn Cất chương trình sẽ xuất hiện thông báo cho phép nhân sự cập nhật thuế tạm tính cho tất cả các nhân viên trong bảng lương. Nhấn để cập nhật.

  • Trường hợp nhân sự không chỉnh sửa thông tin trên bảng tạm tính thuế thì nhấn chuột phải và chọn Cập nhật vào bảng lương. Sau đó lựa chọn cập nhật cho toàn bộ nhân viên hoặc cho các nhân viên được chọn và nhấn Đồng ý.

Sau khi cập nhật thuế tạm tính lên bảng lương, chương trình sẽ tạo thêm trên bảng lương cột thuế TNCN, đồng thời cập nhật số liệu từ cột Thuế tạm tính trên bảng tạm tính thuế sang.

Lưu ý: Nhân sự có thể kiểm tra và thêm thông tin người phụ thuộc cho nhân viên, sau đó cập nhật thay đổi vào bảng tạm tính thuế bằng cách nhấn chuột phải vào nhân viên và chọn Thông tin người phụ thuộc.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.