Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Cho phép Nhân sự lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bán hàng theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Hướng dẫn thực hiện

Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Vào phân hệ Lương\Thuế\Tờ khai quyết toán thuế.

Nhấn Thêm.

Lựa chọn Năm quyết toán Đơn vị công tác, chương trình sẽ dựa vào các tờ khai đã tồn tại trên hệ thống để xác định là Tờ khai chính thức hay là Tờ khai bô sung. Nếu là Tờ khai bổ sung thì lựa chọn lần bổ sung.

Tích chọn các phụ lục muốn kê khai.

Nhấn Đồng ý.

Kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN

1. Trên giao diện tờ khai, nhấn Sửa để kê khai.

2. Kê khai tờ khai chính trên tab Tờ khai.

Thông tin đơn vị (chỉ tiêu 4 đến 11) được lấy tại mục Thông tin đơn vị

Thông tin đại lý thuế (chỉ tiêu 12 đến 20) được lấy tại mục Thiết lập thông tin thuế

Trường hợp Tờ khai bổ sung thì thông tin kê khai được lấy theo thông tin tờ khai bổ sung gần nhất/tờ khai chính thức. Có thể chỉnh sửa các thông tin này (nếu cần)

Trường hợp Tờ khai chính thức thì thực hiện kê khai các thông tin.

Một số thông tin được lấy từ các tờ khai phụ lục.

3. Kê khai phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN.

Trường hợp Tờ khai chính thức:

Chương trình lấy lên các nhân viên thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Nhân viên thuộc ít nhất 1 bảng quyết toán thuế của năm tờ khai
  • Nhân viên được tích là cá nhân cư trú trên ít nhất 1 bảng quyết toán thuế trên.
  • Nhân viên có hợp đồng từ 3 tháng trở lên.

Một số thông tin sẽ được chương trình lấy lên từ phân hệ Hồ sơ và Thuế.

Thực hiện kê khai những thông tin còn lại.

Trường hợp Tờ khai bổ sung thì thông tin kê khai được lấy theo thông tin tờ khai bổ sung gần nhất/tờ khai chính thức. Có thể chỉnh sửa các thông tin này (nếu cần).

4. Kê khai phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN.

Trường hợp Tờ khai chính thức.

Chương trình lấy lên các nhân viên thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Nhân viên thuộc ít nhất 1 bảng quyết toán thuế của năm tờ khai.
  • Nhân viên là cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc nhân viên là cá nhân

Một số thông tin sẽ được chương trình lấy lên từ phân hệ Hồ sơ và Thuế.

Thực hiện kê khai những thông tin còn lại.

Trường hợp Tờ khai bổ sung thì thông tin kê khai được lấy theo thông tin tờ khai bổ sung gần nhất/tờ khai chính thức. Có thể chỉnh sửa các thông tin này (nếu cần).

5. Kê khai phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN.

Trường hợp Tờ khai chính thức.

Chương trình lấy lên người thân của nhân viên làm việc tại đơn vị thỏa mãn:

  • Nhân viên thuộc ít nhất 1 bảng quyết toán thuế của năm tờ khai.
  • Người thân của nhân viên trên và được tích Là người phụ thuộc, thời gian giảm trừ của người thân và thời gian tạo tờ khai thuế có tồn tại ít nhất 1 ngày chung.

Một số thông tin sẽ được chương trình lấy lên từ phân hệ Hồ sơ và Thuế.

Thực hiện kê khai những thông tin còn lại.

Trường hợp Tờ khai bổ sung thì thông tin kê khai được lấy theo thông tin tờ khai bổ sung gần nhất/tờ khai chính thức. Có thể chỉnh sửa các thông tin này (nếu cần).

6. Nhấn Cất để hoàn thành việc kê khai.

Lưu ý:

Có thể thêm hoặc xóa phụ lục bằng cách nhấn Thêm phụ lục hoặc Xóa phụ lục (khi ở chế độ Sửa).

Trường hợp dữ liệu của Bảng quyết toán thuế có thay đổi, có thể nhấn Lấy dữ liệu để cập nhật dữ liệu mới nhất cho tờ khai.

Cập nhật 04/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.