Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Khi các nhân viên khác muốn sử dụng các tính năng trên phân hệ Hóa đơn điện tử thì kế toán phải thực hiện phân quyền sử dụng phân hệ trên phần mềm.

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Chương trình mặc định cho phép những kế toán nào có vai trò Admin, Kế toán tổng hợp, Kế toán bán hàng có toàn quyền đối với nghiệp vụ Hóa đơn điện tử. Với những vai trò kế toán khác, nếu muốn sử dụng các tính năng của nghiệp vụ Hóa đơn điện tử thì phải được phân quyền.

Thực hiện Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm như sau:

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

 

2. Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Hóa đơn điện tử, nhấn Phân quyền.

 

3. Tại mục Chức năng, chọn nghiệp vụ Hóa đơn điện tử.

4. Tại mục Phân quyền hoạt động theo từng chức năng, tích chọn các hoạt động muốn phân quyền. Trong đó:

  • Sử dụng: Cho phép vào phân hệ Hóa đơn điện tử để làm việc.
  • Phát hành hóa đơn điện tử: cho phép thực hiện chức năng Phát hành hóa đơn/phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt.
  • Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng: cho phép thực hiện chức năng Gửi HĐ cho Khách hàng/Gửi HĐ hàng loạt cho KH.
  • Chuyển thành hóa đơn giấy: cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy/Chuyển thành HĐ giấy hàng loạt.
  • Tải hóa đơn: cho phép thực hiện chức năng Tải hóa đơn điện tử/Tải hóa đơn điện tử hàng loạt. 

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ cho phép những người dùng (tài khoản đăng nhập) có vai trò được phân quyền ở trên thực hiện các hoạt động tương ứng trên phân hệ Hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Người dùng được phân quyền làm việc với chi nhánh và sổ nào thì chỉ có thể sử dụng nghiệp vụ Hóa đơn điện tử tương ứng với chi nhánh và sổ đó. (Xem hướng dẫn khai báo người dùng và chọn vai trò cho người dùng tại đây)

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.