Quản lý Cơ hội/Hợp đồng theo từng Dự án bán hàng

1. Mục đích

Cho phép NVKD có thể tìm kiếm được các cơ hội, hợp đồng thuộc các dự án bán hàng nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35.2: Chưa có cột Dự án bán hàng.
 • Từ phiên bản R35.2 trở đi:
  •  Trên giao diện Thêm/Sửa Cơ hội/Hợp đồng, bổ sung trường Thuộc dự án bán hàng.


                                                                                               Giao diện Thêm/Sửa Cơ hội

                                                                                                                Giao diện Thêm/Sửa Hợp đồng

  •  Trên giao diện chi tiết Yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao, bổ sung trường Dự án bán hàng.

  •  Bổ sung 2 cột Mã dự án bán hàng và Tên dự án bán hàng trên danh sách Cơ hội, danh sách Hợp đồng, danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, CRM SUMAN (tab Yêu cầu, License, Thuê bao, Thống kê thuê bao/License)

                                                                                         Danh sách Cơ hội

                                                                                       Danh sách Đề nghị xuất hóa đơn

  Lưu ý:

  – Nếu Cơ hội dự án đã chọn thuộc Dự án bán hàng nào thì khi tạo cơ hội con ngầm định thuộc Dự án bán hàng đó.

  – Khi Sinh Hợp đồng/Dự án/Yêu cầu cấp giấy phép thuê bao từ cơ hội: thì cũng ngầm định lấy lên Dự án bán hàng.

  – Khi Sinh Đề nghị xuất hóa đơn/Yêu cầu cấp giấy phép thuê bao từ hợp đồng: thì cũng ngầm định lấy lên Dự án bán hàng.

  Trên giao diện chi tiết và giao diện danh sách của Cơ hội/Hợp đồng có sửa lại tên của một số trường thông tin để tránh hiểu lầm với “Dự án bán hàng”.

  • Trên giao diện Cơ hội

  Form Thêm/Sửa Cơ hội (tích chọn Là cơ hội)

  – Đổi tên cột  “Thuộc dự án” thành “Thuộc cơ hội dự án”.

  Form Thêm/Sửa Cơ hội (tích chọn Là dự án)

  – Đổi tên cột “Là dự án” sửa thành “Là cơ hội dự án”.

  – Đổi tên “Tên dự án” thành “Tên cơ hội dự án”.

  Trên danh sách Cơ hội

  – Đổi tên cột “Là dự án” sửa thành “Là cơ hội dự án”.

  – Đổi tên cột  “Thuộc dự án” thành “Thuộc cơ hội dự án”.

  • Trên giao diện Hợp đồng:

Trên danh sách Hợp đồng

– Đổi tên cột “Thuộc dự án” thành “Thuộc hợp đồng dự án”.

– Đổi tên cột “Là dự án” thành “Là hợp đồng dự án”.

Giao diện chi tiết Hợp đồng

– Đổi tên “Dự án” thành “Hợp đồng dự án”.

– Đổi tên cột “Thuộc dự án” thành “Thuộc hợp đồng dự án”.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.