1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R27
 5. Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng gia hạn/mua thêm

Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng gia hạn/mua thêm

1. Mục đích

Kể từ phiên bản AMIS.VN R27, chương trình thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời gian sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng có kế hoạch gia hạn hoặc mua thêm hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở về trước, chương trình chưa thông báo cho khách hàng khi sắp hết hoặc đã hết thời gian sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R27 trở đi, với những khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử chương trình thông báo khi sắp hết hoặc đã hết thời gian sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để khách hàng gia hạn hoặc mua thêm. Nội dung thông điệp tới khách hàng như sau:

   • Trường hợp 1: Khi thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử lớn hơn 30 ngày nhưng số lượng hóa đơn điện tử còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 10% số lượng hóa đơn lần mua gần nhất thì khi vào các phân hệ Hóa dơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng chương trình sẽ hiển thị thông báo:
    • Trường hợp còn hóa đơn điện tử được sử dụng

Lưu ý: Chương trình sẽ hiển thị thông báo tại 3 mốc(5% < Số HĐ còn lại <= 10% trên tổng số hóa đơn NSD mua lần gần nhất, 1% < Số HĐ còn lại <= 5% trên tổng số hóa đơn NSD mua lần gần nhất, 0 < Số HĐ còn lại <= 1% trên tổng số hóa đơn NSD mua lần gần nhất. Tại mỗi mốc chương trình chỉ hiển thị 1 lần duy nhất.

 • Trường hợp hết hóa đơn điện tử được sử dụng

Lưu ý: Khi hết hóa đơn, mỗi phiên làm việc chương trình sẽ hiển thị thông báo 1 lần, đồng thời khi phát hành hoặc phát hành hàng loạt chương trình cũng sẽ hiển thị thông báo này.

=> Kế toán có thể nhấn Mua thêm để mua thêm gói hóa đơn hoặc nhấn Tiếp tục sử dụng để đóng thông báo và sử dụng tiếp phần mềm.

 • Trường hợp 2: Khi thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điệntử nhỏ hơn 30 ngày nhưng số lượng hóa đơn điện tử còn lại lớn hơn 10% số lượng hóa đơn lần mua gần nhất thì khi vào các phân hệ Hóa đơn điện tử, quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng chương trình sẽ hiển thị thông báo:

=> Kế toán nhấn Gia hạn/Mua thêm để gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc nhấn Tiếp tục sử dụng để đóng thông báo và tiếp tục sử dụng phần mềm.

   • Trường hợp 3: Khi thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử nhỏ hơn 30 ngày và số lượng hóa đơn điện tử còn lại nhỏ hơn 10% số lượng hóa đơn lần mua gần nhất thì khi vào các phân hệ Hóa đơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng chương trình sẽ hiển thị thông báo:
    • Trường hợp còn hóa đơn điện tử được sử dụng

Lưu ý: Chương trình sẽ hiển thị thông báo tại các mốc:Trước khi hết hạn 16 -30 ngày, Trước khi hết hạn 8 -15 ngày, Trước khi hết hạn 4 -7 ngày, Trước khi hết hạn 2 -3 ngày, Trước khi hết hạn 1 ngày. Tại các mốc về ngày sẽ có 3 mốc về số lượng hóa đơn. Tại mỗi mốc chương trình chỉ hiển thị thông báo 1 lần duy nhất.

 • Trường hợp hết số lượng hóa đơn điện tử được sử dụng.

=> Kế toán nhấn Gia hạn/Mua thêm để gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử và mua thêm số lượng hóa đơn

 • Trường hợp 4: Khi hết thời hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử thì khi vào các phân hệ Hóa đơn điện tử, Quản lý hóa đơn, Phân tích tài chính, Bán hàng hoặc phát hành hóa đơn điện tử, chương trình sẽ hiển thị thông báo:

 • Trường hợp 5: Khi hết số lượng hóa đơn được sử dụng hoặc hết hạn sử dụng phần mềm mà khách hàng đang có đơn hàng mua Meinvoice có trạng thái cấp tài nguyên Chưa cấp tài nguyên hoặc Chờ duyệt thì khi phát hành hoặc phát hành hàng loạt chương trình sẽ hiển thị thông báo:

 • Trường hợp 6: Khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt nhưng số hóa đơn còn được sử dụng không đủ để phát hành. Ví dụ: Khách hàng chỉ còn lại 2 hóa đơn được sử dụng nhưng khi phát hành hóa đơn điện tử hàng loạt thì chọn 3 hóa đơn để phát hành. Khi thực hiện phát hành chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.