Thiết lập trường thông tin trong mục

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Tùy chỉnh, chọn Mẫu.

Tại Danh sách phân hệ, Chọn phân hệ muốn Thiết lập trường thông tin (tại đây lấy ví dụ phân hệ Tiềm năng).

Tại mục “Bố cục”, chọn Tạo mới bố cục.

Trên giao diện Thêm bố cục, nhấn vào biểu tượng để thiết lập trường thông tin trong mục.

1. Bắt buộc khai báo

Cho phép bạn đánh dấu trường thông tin bắt buộc khai báo. Trường hợp thông tin này bỏ trống thì khi thực hiện Cất bản ghi sẽ có cảnh báo yêu cầu khai báo trường thông tin này.

Chức năng Bắt buộc khai báo chỉ hiển thị tại các trường loại Một dòng, Nhiều dòng, Email, Điện thoại, Danh sách, Chọn nhiều, Ngày, Ngày/Giờ, Số nguyên, Tiền tệ, Số thập phân, Phần trăm, Số nguyên lớn, Đường dẫn, Tìm kiếm, Người dùng.

2. Hiển thị trên màn hình sinh

 

3. Kiểm tra trùng giá trị

Khi 1 trường được chọn thuộc tính Kiểm tra trùng giá trị, hệ thống thực hiện kiểm tra trùng các giá trị của trường trong tất cả các bản ghi.

Chứ năng Kiểm tra trùng giá trị chỉ hiển thị tại các trường loại Một dòng, Email, Điện thoại, Số nguyên, Tiền tệ, Số nguyên lớn, Đường dẫn.

Mỗi phân hệ cho phép chọn Kiểm tra trùng giá trị tối đa 3 trường.

4. Phân quyền

Vai trò: Hiển thị tên vai trò của vai trò đang kích hoạt được phân quyền sử dụng bố cục tại Thiết lập bố cục/Phân quyền bố cục.

Chọn quyền cho vai trò: Gồm các quyền: Xem và Sửa, Xem, Ẩn.

Lưu ý: Nếu trường thông tin đã chọn Bắt buộc khai báo thì khi vào Phân quyền các quyền Xem, Ẩn sẽ không lựa chọn được (chỉ lựa chọn được quyền Xem và sửa).

5. Sửa thuộc tính

Mỗi trường trong mục sẽ có thuộc tính khác nhau.

Sửa thuộc tính – Một dòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 02/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.