[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê

Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê


1. Nội dung
Cho phép xem các báo cáo, biểu đồ thống kê được lấy từ các ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN như: Kế toán, Bán hàng hay Nhân sự .
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Xem báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự

Phân quyền xem các báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự

Thiết lập ẩn/hiện các báo cáo biểu đồ thống kê


Xem thêm