1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R39
  7. Cải tiến cách hiển thị hợp đồng ký lẻ và ký tổng trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị

Cải tiến cách hiển thị hợp đồng ký lẻ và ký tổng trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị

I. Mục đích

Nhân viên kinh doanh khi bán hàng theo dự án phát sinh 2 trường hợp: Ký hợp đồng tổng với đơn vị chủ quản và ký hợp đồng lẻ trực tiếp với từng đơn vị con. Từ phiên bản R39, chương trình cải tiến cách hiển thị số liệu các hợp đồng ký lẻ và ký tổng trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị, nếu hợp đồng ký lẻ thì hiển thị từng đơn vị lẻ, nếu hợp đồng ký tổng thì chỉ
hiển thị 1 dòng trên báo cáo. Từ đó giúp kế toán xác định và tính toán chi phí một cách hợp lý.

II. Cách thực hiện trên phần mềm

1. Trên CRM:

Nhân viên kinh doanh muốn phân biệt được hợp đồng ký tổng hay ký lẻ thì thực hện như sau:

Vào CRM\Bán hàng\Hợp đồng, chương trình bổ sung cột Là hợp đồng ký tổng.

Lưu ý: Những hợp đồng ký tổng sẽ được tích chọn trên cột Là hợp đồng ký tổng.

2. Trên ACT:

2.1/ Nhận biết hợp đồng ký tổng hay ký lẻ: Trên danh sách hợp đồng bổ sung cột Là hợp đồng ký tổng.

Vào Hợp đồng\Hợp đồng bán, kiểm tra cột Là hợp đồng ký tổng.

2.2/ Cải tiến cách lấy số liệu trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị:

  • Chương trình bổ sung cột Mã dự án bán hàng, Tên dự án bán hàngLà hợp đồng ký tổng trên báo cáo.

Vào Báo cáo\Hợp đồng\Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị, chọn xem theo Hợp đồng hoặc xem theo Hơp đồng dự án và khai báo các tham số liên quan.

Để hiển thị cột Mã dự án bán hàngTên dự án bán hàng trên báo cáo (2 cột này đang ngầm định ẩn), nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu, tích chọn Hiển thị cho cột Mã dự án bán hàngTên dự án bán hàng.

Nhấn Cất.

  • Chương trình hiển thị báo cáo như sau:

Lưu ý:

– Cột Mã dự án bán hàngTên dự án bán hàng được hiển thị trên báo cáo sau khi thực hiện bước Sửa mẫu ở trên.

– Mã sản phẩm của các hợp đồng ký tổng/hợp đồng dự án là mã sản phẩm của các hợp đồng con và chỉ hiển thị 1 dòng trên báo cáo. Trường hợp có nhiều mã sản phẩm trùng nhau thì mã sản phẩm đó chỉ hiển thị 1 lần trên báo cáo.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.