Đáp ứng nghiệp vụ bán gói tính lương cho sản phẩm QLCB

I. Mục đích

Cải tiến ứng dụng CRM, CRM SUMAN, License đáp ứng nghiệp vụ bán gói tính lương
cho sản phẩm QLCB.

II. Cách thực hiện trên phần mềm

1. Cải tiến chức năng Sinh yêu cầu cấp giấy phép/Thuê bao…

  • Sinh từ một đơn hàng:

Vào CRM\Bán hàng\Đơn đặt hàng.

Trên danh sách đơn hàng chọn 1 đơn hàng, nhấn chuột phải thực hiện Sinh\yêu cầu cấp giấy phép/thuê bao…

Chương trình hỗ trợ tự động chọn loại yêu cầu, gói sản phẩm khi trên đơn hàng có hàng hóa Tính lương.

Khi chọn lại nghiệp vụ chương trình cho phép chọn nghiệp vụ Tính lương.

  • Sinh từ nhiều đơn hàng: Tương tự như trường hợp sinh từ 1 đơn hàng, trên danh sách đơn hàng chọn từ 2 đơn hàng trở lên, thực hiện Sinh yêu cầu
    cấp giấy phép/Thuê bao…

2. Vào CRM\SUMAN\Nhân viên kinh doanh.

  • Tại tạo yêu cầu, thêm, sửa yêu cầu: Khi chọn đơn hàng/cơ hội/hợp đồng cho yêu cầu, chương trình tự động thiết lập loại yêu cầu, gói sản phẩm khi trên đơn hàng/cơ hội/hợp đồng có hàng hóa thuộc gói Tính lương.

  • Trên giao diện tạo yêu cầu, khi chọn lại nghiệp vụ chương trình cho phép chọn nghiệp vụ Tính lương.

3. Vào CRM\Bán hàng\Hợp đồng. Trên danh sách hợp đồng, thực hiện Sinh yêu cầu cấp giấy phép/Thuê bao…

  • Chương trình tự động thiết lập loại yêu cầu, gói sản phẩm khi trên hợp đồng có hàng hóa thuộc gói Tính lương.

  • Khi chọn lại nghiệp vụ chương trình cho phép chọn nghiệp vụ Tính lương.

4. Vào CRM\SUMAN\Nhân viên kinh doanh. Trên tab Thống kê thuê bao/license:

  • Khi chọn sản phẩm QLCB chương trình cho phép tích chọn, lọc thuê bao theo nghiệp vụ PAYR.

  • Khi chọn thuê bao QLCB, nhấn chuột phải chọn Lập yêu cầu gia hạn chính thức:

Thông tin Sản phẩm và Gói sản phẩm được lấy lên từ thuê bao được chọn, loại yêu cầu
luôn ngầm định là Gia hạn/Cập nhật
.

Khi chọn lại nghiệp vụ chương trình cho phép chọn nghiệp vụ Tính lương.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.