Công nợ khách hàng

1. Nội dung

Quản lý công nợ đầu kỳ của các khách hàng trong đơn vị. => Áp dụng với các tài khoản được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng khi khai báo tài khoản

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trước khi nhập công nợ đầu kỳ của các khách hàng, cần phải khai báo trước các khách hàng có phát sinh công nợ trên Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.

2.1. Nhập số dư công nợ khách hàng
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.4. Chọn số tài khoản theo dõi chi tiết theo khách hàng.
5. Chọn khách hàng và nhập số dư công nợ theo thực tế phát sinh (dư Nợ hoặc dư Có).

6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Với khách hàng phát sinh công nợ đầu kỳ bên Nợ, sau khi công nợ được cất giữ, chương trình sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ khách hàng.


 


2.2. Nhập số dư công nợ khách hàng theo nhân viên/công trình/hợp đồng/đơn vị hoặc hoá đơn
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.


 

4. Chọn số tài khoản theo dõi chi tiết theo khách hàng và chọn khách hàng muốn nhập số dư công nợ.
5. Chọn Nhập chi tiết công nợ.6. Nhập số dư công nợ thực tế phát sinh:

  • Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.

  • Hoặc chi tiết theo hoá đơn.

  • Sau đó nhấn Cất.

7. Nhấn Cất để lưu công nợ đầu kỳ của các khách hàng.
Lưu ý:

1. Nếu chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, chương trình sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Nợ – Tổng số dư bên Có để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng. => Nếu chênh lệch > 0, cập nhật vào cột Dư Nợ, ngược lại < 0, cập nhật vào cột Dư Có.
2. Nếu chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, chương trình sẽ tự động lấy Tổng số còn phải thu lên cột Dư Nợ trên giao diện Nhập số dư công nợ khách hàng.
3. Nếu nhập dữ liệu trên cả 2 tab, chương trình sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

2.3. Nhập khẩu số dư công nợ khách hàng từ tệp excel
Trên tab Công nợ khách hàng, nhấn Nhập khẩu từ Excel.


 Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó chọn loại số dư là Công nợ khách hàng.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu công nợ khách hàng từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây.

 

 

Cập nhật 16/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.