Công nợ nhà cung cấp

1. Nội dung

Quản lý công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp cho đơn vị. => Áp dụng với các tài khoản được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trước khi nhập công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp, cần phải khai báo trước các nhà cung cấp có phát sinh công nợ trên Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.

2.1. Nhập số dư công nợ nhà cung cấp
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.4. Chọn số tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp.
5. Chọn nhà cung cấp và nhập số dư công nợ theo thực tế phát sinh (dư Nợ hoặc dư Có).

6. Nhấn Cất.
Lưu ý: Với nhà cung cấp phát sinh công nợ đầu kỳ bên , sau khi công nợ được cất giữ, chương trình sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn trên giao diện Nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp.


 

2.2. Nhập số dư công nợ nhà cung cấp theo nhân viên/công trình/hợp đồng/đơn vị hoặc hoá đơn
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
2. Chọn loại tiền (áp dụng với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ)
3. Nhấn Nhập số dư.


 

4. Chọn số tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp và chọn nhà cung cấp muốn nhập số dư công nợ.
5. Chọn Nhập chi tiết công nợ.


6. Nhập số dư công nợ thực tế phát sinh:

  • Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.

  • Hoặc chi tiết theo hoá đơn.

  • Sau đó nhấn Cất.

7. Nhấn Cất để lưu công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp.
Lưu ý:

1. Nếu chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, chương trình sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Có – Tổng số dư bên Nợ để cập nhật ra giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp. => Nếu chênh lệch > 0, cập nhật vào cột Dư Có, ngược lại < 0, cập nhật vào cột Dư Nợ.
2. Nếu chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, chương trình sẽ tự động lấy Tổng số còn phải trả lên cột Dư Có trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
3. Nếu nhập dữ liệu trên cả 2 tab, chương trình sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

2.3. Nhập khẩu số dư công nợ nhà cung cấp từ tệp excel
Trên tab Công nợ nhà cung cấp, nhấn Nhập khẩu từ Excel.


 Hoặc vào menu Tệp\Nhập khẩu từ Excel, tích chọn loại dữ liệu là Số dư, sau đó chọn loại số dư là Công nợ nhà cung cấp.


Chi tiết hướng dẫn cách nhập khẩu công nợ nhà cung cấp từ tệp excel, tham khảo tương tự tại đây.

 

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.